Tụng Kinh Dược Sư Giải Trừ Bệnh Tật

     
(1art.vn) Dược Sư người thương Tát vạc nguyện cứu độ chúng sinh, giúp chúng sinh chữa bệnh và trị nghiệp. Tởm Dược Sư thể hiện rõ 12 đại nguyện của Đức Dược Sư trong chuyện cứu vớt nhân độ thế

Bạn rất có thể Tải trọn cỗ Kinh Dược Sư TẠI ĐÂY! tiếp sau đây là bản tụng niệm khiếp Dược Sư vị Hòa thượng mê thích Trí Quảng soạn mà lịch ngày giỏi sưu tầm, mong muốn rằng có thể giúp ích cho các bạn độc giả.

Bạn đang xem: Tụng kinh dược sư giải trừ bệnh tật


* Chí chổ chính giữa đảnh lễ: Nam mô Tận lỗi Không đổi thay Pháp Giới Quá, Hiện, Vị Lai Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, hiền đức Thánh Tăng thường Trụ Tam Bảo (1 lạy).
* Chí trung tâm đảnh lễ: Nam tế bào Ta Bà Giáo chủ Điều Ngự Bổn Sư phù hợp Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi tình nhân Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền bồ Tát, Hộ Pháp Chư tôn tình nhân tát, Linh đánh Hội Thượng Phật người thương Tát (1 lạy).
* Chí trung khu đảnh lễ: Nam tế bào Đông phương Giáo chủ Dược Sư lưu Ly quang đãng Vương Phật, Nhật Quang biến hóa Chiếu người thương tát, Nguyệt Quang thay đổi Chiếu người thương tát, cứu vãn Thoát người yêu tát, Dược Sư hội thượng Phật nhân tình tát (1 lạy).
Con xin quy y Phật, Pháp, Tăng, Tam bảo. Nguyện theo tình nhân tát quan tiền Âm, vì Ngài gồm đủ sức khỏe của trọng tâm đại bi. Nhỏ xin quy y cùng với đấng cứu giúp loài người ra khỏi tai nạn. Vày Ngài bao gồm đủ thần lực nên người ta gọi là Đấng toàn năng.
Con xin trì tụng thần chú của Ngài. Thần chú làm cho chúng sanh được an vui lợi ích. Thần chú cực kỳ thù thắng, vày nó khiến cho ác ma cấp thiết tới gần; thiệt là linh nghiệm vày nó rất có thể tịnh hóa thế giới sanh tử luân hồi.
Hãy tụng Thần chú như sau: Cúi xin Đấng sáng sủa chói, Đấng tất cả trí tuệ sáng chói, Đấng rất thoát nắm gian, Bậc sư tử vương, Bậc tình nhân tát vĩ đại! Xin Ngài hãy ức niệm chơn ngôn, trì tụng chơn ngôn, tạo cho chơn ngôn linh nghiệm.
Đấng đại từ bỏ tại! Xin Ngài vạc huy sức khỏe thần thông trường đoản cú tại. Xin Ngài phát huy sức mạnh đại từ bỏ tại.
Đấng ko ô nhiễm, Đấng xa rời trần cấu, Đấng gồm thân hình ko ô nhiễm! Hãy đến, xin Ngài xuất hiện.
Đấng tự tại trong đời! Xin Ngài trừ độc tham lam, trừ độc sân hận, trừ độc dở người si tham ái, trừ sạch sẽ phiền não nhiễm ô.
Đấng có không thiếu thốn lòng từ! chúng con hy vọng được thấy Ngài, lạy Ngài.Xin Ngài ban mang đến an vui hạnh phúc, phần đa điều mong muốn đều được thành tựu.
Đấng thắng lợi vĩ đại! bạn mặc gần cạnh đen, mình choàng da hổ, tay nắm hoa sen, tay nắm kim cang, tay cầm pháp loa giác ngộ các người, tay cầm cố tích trượng pk và cũng chiến thắng, bên tả thì gồm mãnh thú, bên hữu lại có sư tử trợ lực. Xin ban cho con an vui, hạnh phúc.
nhỏ xin quy y Phật, Pháp, Tăng, Tam bảo. Con xin quy y bồ tát quan lại Âm, toàn bộ ước mơ mọi được thành tựu.
NAM MÔ ĐẠI bi quan THẾ ÂM BỒ TÁT (3 lần) hoàn toàn có thể bạn chưa biết:30/9 âm lịch Dược Sư Phật đản sinh, phạt đại nguyện cứu bọn chúng sinh
Này Tinh tú! Hãy xuất hiện, lộ diện để tiêu trừ tà tai black tối, tạo cho bầu trời trong sáng, an lành, thiệt an lành.
Tôi nghe như vầy, một thuở nọ Đức Phật châu du giáo hóa đến thành Quảng Nghiêm dưới cây giờ nhạc, với tám nghìn Tỳ kheo, bố vạn sáu ngàn bồ tát, chén bát bộ Thiên long, fan với quỷ thần, Bà la môn, cư sĩ, quốc vương, đại thần kính cẩn thỉnh Phật thuyết pháp.
Bấy tiếng Văn Thù ý trung nhân tát nương Phật thần lực, quỳ gối chắp tay, phía Phật, bạch rằng: "Bạch Đức rứa Tôn! Cúi xin phân tích danh hiệu, bổn nguyện, công đức thù thắng của những Đức Phật, để cho mọi người theo đó tu hành, được sanh công đức cùng nêu gương tốt cho chúng đời sau”.
Đức Phật tức khắc bảo: "Hay thay, xuất xắc thay, Văn Thù Sư Lợi! Ông mong mỏi Ta nói danh hiệu, bổn nguyện, công đức chư Phật cho chúng hữu tình không bị nghiệp chướng buộc ràng, luôn luôn được bình yên trong đời Tượng pháp. Ông buộc phải lóng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vày ông cơ mà nói”.
Đức Phật tức khắc bảo: "Này Văn Thù Sư Lợi, tự đây tìm hiểu phương Đông biện pháp mười muôn ức cõi nước chư Phật bao gồm một trái đất tên là Tịnh lưu giữ Ly; Giáo công ty cõi này là Phật Dược Sư lưu giữ Ly quang đãng Vương Như Lai. Mọi người tôn kính, bởi Ngài biết rõ thật tướng những pháp, giải được những việc xảy ra trong đời với vượt nặng nề khăn, làm Thầy Trời người, là bậc tôn quý. Khi còn tu hạnh ý trung nhân tát, tất cả phát Mười nhị Đại nguyện khiến cho hữu tình cầu bỏ ra được nấy.
THỨ NHỨT: Ta nguyện đời sau, khi hội chứng Vô thượng tình nhân đề, hào quang quẻ của Ta chiếu mọi vô lượng vô biên cố gắng giới, khiến cho chúng thơ mộng thấy ánh quang này, thân trung khu thanh tịnh, đầy đủ tướng trượng phu, siêng tu Lục độ, rời hải dương trần khổ, vào vùng Niết Bàn.
THỨ HAI: Ta nguyện đời sau, khi bệnh Vô thượng người tình đề, thân Ta như ngọc lưu lại ly, trong quanh đó sáng suốt, tinh sạch trả toàn, hào quang rực rỡ tỏa nắng chiếu mọi mười phương. Các chúng thơ mộng ở nơi bất minh cũng thấy thân Ta cùng được an lành, tùy trung ương mãn nguyện.
THỨ BA: Ta nguyện đời sau, khi triệu chứng Vô thượng người thương đề, cần sử dụng trí phương tiện dạy chúng hữu tình khiến cho tin lẫn nhau, tạo cho dân nhiều nước mạnh.
THỨ TƯ: Ta nguyện đời sau, khi chứng Vô thượng người thương đề, nếu bao gồm hữu tình tu theo tà đạo, thì Ta khiến họ trở về chánh đạo. Nếu theo nhị thừa, thì Ta khiến cho họ cầu Vô thượng giác.
THỨ NĂM: Ta nguyện đời sau, khi triệu chứng Vô thượng nhân tình đề, nếu bao gồm hữu tình ở trong giáo pháp tu hạnh thanh tịnh, thì Ta khiến họ không thiếu thốn Tam tụ tịnh giới. Ví như ai hủy phạm cơ mà nghe danh Ta, trọng điểm liền thanh tịnh, ko đọa ác đạo.
THỨ SÁU: Ta nguyện đời sau, khi hội chứng Vô thượng tình nhân đề, nếu bao gồm hữu tình thân hình yếu hạ, cảm thấy không được sáu căn, xấu xí, khờ khạo, tai điếc, mắt mù, nói năng ngọng liệu, tuỳ thuộc tật nguyền, lác hủi, điên cuồng, chịu các khổ não. Nghe được danh Ta, ngay thức thì được khỏi bệnh, thân hình đoan chánh, trí huệ sáng sủa suốt.
THỨ BẢY: Ta nguyện đời sau, khi triệu chứng Vô thượng tình nhân đề, nếu tất cả hữu tình mang bệnh hiểm nghèo, không tín đồ cứu chữa, không địa điểm cậy nhờ, nghèo cùng khốn khổ. Nghe được danh Ta, tức khắc được khỏi bệnh, thân trọng tâm thanh tịnh, quyến thuộc sum vầy.
THỨ TÁM: Ta nguyện đời sau, khi hội chứng Vô thượng người thương đề, nếu có hữu tình sở hữu thân thiếu phụ chịu những đau khổ, hy vọng cầu ra khỏi, nghe được danh Ta, thân trọng tâm thanh tịnh, đủ tướng trượng phu, tiến cho Vô thượng nhân tình đề.

Xem thêm: Những Câu Nói Hay Về Tâm Trạng Ngắn Hay, Chất Khi Cô Đơn, Mệt Mỏi


THỨ CHÍN: Ta nguyện đời sau, khi hội chứng Vô thượng ý trung nhân đề, nếu tất cả hữu tình sa vào lưới ma, tà giáo ràng buộc, Ta dùng phương tiện đi lại khai thị cho họ, khiến cho khỏi mặt đường mê, tu hạnh người thương tát, triệu chứng quả Vô thượng nhân tình đề.
THỨ MƯỜI: Ta nguyện đời sau, khi chứng Vô thượng ý trung nhân đề, nếu có hữu tình vày vì vô minh phạm buộc phải sai lầm, cần bị giam cầm, chịu các đau khổ. Nghe được danh Ta, tất cả khổ ấy ngay tắp lự được tiêu trừ.
THỨ MƯỜI MỘT: Ta nguyện đời sau, khi chứng Vô thượng ý trung nhân đề, nếu như có tín đồ nào nghèo cùng, đói khát, vày cầu thức nạp năng lượng mà sinh sản nghiệp ác. Nghe được danh Ta, siêng lòng lâu trì, thì Ta khiến cho họ có đủ trang bị thực và dạy pháp Phật, làm cho họ được Vô thượng tình nhân đề.
THỨ MƯỜI HAI: Ta nguyện đời sau, khi hội chứng Vô thượng người tình đề, nếu như có fan nào nghèo cùng hèn hạ, không có áo mặc, con muỗi mòng gặm đốt, nóng lạnh dãi dầu. Nghe được danh Ta, chăm lòng thọ trì, thì Ta khiến cho họ bao gồm đủ thiết bị dùng, y phục xuất sắc đẹp, của báu dư thừa. Đọc thêmNhững ai bắt buộc cung phụng Phật Dược Sư sẽ được hưởng phúc?
"Lại này Văn Thù Sư Lợi! Công đức của Phật Dược Sư cần thiết nghĩ bàn. Chính vì vậy các ông buộc phải khuyên bọn chúng sanh nguyện về cõi Tịnh của Phật Dược Sư. Vĩ cõi Phật ấy, đất bằng lưu ly, cây báu trực tiếp hàng cũng như Tịnh Độ của Phật Di Đà, là khu vực hội ngộ của tương đối nhiều Bồ tát Nhứt sanh bửa xứ, bên dưới sự hướng dẫn của hai nhân tình tát Nhựt Quang biến chuyển Chiếu, Nguyệt Quang biến chuyển Chiếu là bậc đại sĩ trợ tuyên chánh pháp của Phật Dược Sư.
"Văn Thù Sư Lợi! Ở thế giới này lại có khá nhiều người không biết lành dữ, ôm lòng bỏn sẻn, thiếu thốn hẳn đức tin, không ưa cha thí, tham lam, ích kỷ, giật đoạt của người. Sau khi qua đời, sanh có tác dụng ngạ quỷ, đói khát, khổ sở, lưu giữ niệm danh hiệu của Phật Dược Sư, sanh lại làm người. Nhờ vào công đức ấy, lưu giữ khổ ngạ quỷ, bắt buộc hành ba thí, góp kẻ nghèo cùng, tăng trưởng thiện căn, tu tình nhân tát pháp.
"Lại nữa, vào đời ngũ trược, gồm kẻ phá giới, làm mất chánh kiến, khen mình, chê người, tôn cúng ác quỷ, làm bạn với ma, khi chết lại sa ác đạo. Nếu nghe thương hiệu của Phật Dược Sư, tức khắc khỏi mặt đường mê, bờ giác cù về, xuất gia học tập đạo, kính bái Tam Bảo, học rộng nghe nhiều, thắng lợi Lục độ dài siêu, nệm lên bờ giác.
"Ở trường hợp khác, trường hợp bị kẻ ác dựa vào cậy quỷ thần, hoặc là phù thủy, yếm đối trù ẻo, buồn bã vô cùng. Nếu tụng Dược Sư tiêu tai thần chú, thì kẻ hung ác cũng phải thánh thiện và phân phát lòng thành quy y Tam Bảo.
"Nếu gồm Phật tử tu theo tĩnh thổ pháp môn, nhưng không quyết tâm, cho lúc mạng thông thường mà nghe tên tuổi NAM MÔ DƯỢC SƯ PHẬT, DƯỢC SƯ PHẬT, thì cũng trở nên được Văn Thù Sư Lợi bồ tát, Quán chũm Âm ý trung nhân tát, Đắc Đại Thế người thương tát, rất nhiều Ý tình nhân tát, Bảo Đàn Hoa người thương tát, Dương Vương người thương tát, Dược Thượng người thương tát, Di Lặc tình nhân tát, từ mọi mười phương chỉ lối đưa đường mang đến ao Thất bảo, sinh trong sen báu của Phật Di Đà, hoặc lên cõi trời, đời đời hưởng phước. Tuổi trời lúc hết, sanh lại làm nhân gian, làm đưa luân vương, được fan tôn kính. Tứ phương im tĩnh, không có ác ma, khuyến hóa những nhà siêng tu thập thiện, bố nghiệp thanh tịnh, đầy đủ tướng trượng phu.
"Lại này Văn Thù Sư Lợi! sau thời điểm thành đạo, Đức Phật Dược Sư phát trung ương đại từ, ngay tức khắc vào Chánh định, hóa Phật trên đỉnh, thuyết Đà la ni Thần chú Tiêu tai, khiến cho ba cõi tứ loài không còn những bệnh quái ác. Nếu như chư ý trung nhân tát sanh sinh sống đời sau, chạm chán bệnh nan y, cần trì chú này vào bát nước sạch, không tồn tại vi trùng, cho người bị bệnh dùng, tức thời được khỏe khoắn mạnh. Tình nhân tát đa hạnh làm cho thuốc cứu người, phước những vô lượng, hiện nay đời được fan kính trọng; bị tiêu diệt lại theo Phật Dược Sư, tinh tấn siêng tu, đã thành Vô thượng Chánh giác”.
Đức Phật lại bảo: "Nếu có fan nào thờ dường ước phước, thì trước phải lập bảy tượng của Phật Dược Sư để lên tòa cao, rải hoa dâng hương, đốt đèn tục mạng. Giữ vai trung phong thanh tịnh, không giận, ko buồn, mến xót chúng sanh, khởi vai trung phong cứu hộ. Luôn luôn nhớ bổn nguyện công đức của Phật Dược Sư, phát âm tụng, suy tư, dạy tín đồ làm phước, thì được công đức chẳng thể nghĩ bàn.
"Nếu ở nắm gian, thừa núi băng ngàn, luôn gặp gỡ tai nạn, nước trôi, lửa cháy, quan lại hành hình, dưới hải dương cá kình, bên trên non hổ dữ, sư tử,độc xà, giặc giã khắp nơi, hết con đường chạy thoát. Nhờ có căn lành đời trước, đề xuất nhớ thương hiệu của Phật Dược Sư, trừ tai thần chú, nhiếp niệm thọ trì, toàn bộ tội này theo phía trên tan mất.
"Nếu gồm Phật tử lỡ phạm cấm giới, sợ đọa tam đồ, kính trọng tôn thờ Dược Sư lưu giữ Ly quang Vương Như Lai. Nhờ vào công đức này, khỏi con đường sanh tử.
"Nếu có đàn bà chịu khổ cơ hội sanh, công sức của con người tiêu tan, tưởng chừng nên chết. Nhờ phước đời trước, nghe được danh hiệu của Phật Dược Sư lưu Ly quang Vương Như Lai, liền không còn khổ đau, hạ sanh mau lẹ, bà mẹ con bình an”.
Phật hỏi A Nan gồm tin bài toán ấy? A Nan đứng lên mà bạch Phật rằng: "Mặt trăng lạnh lên, phương diện trời giá buốt lại, khẩu ca Như Lai không khi nào sai. Nhưng chúng đời sau tánh tuyệt tự cao, thiếu tín nhiệm lời Phật, sẽ bị đọa lạc ở vùng tam đồ”.
Bấy giờ, trong chúng hội này còn có một người thương tát tên là cứu Thoát quỳ gối chắp tay bạch với Phật rằng: "Bạch Đức ráng Tôn! sau khoản thời gian Như Lai khử độ, những người đau khổ, bệnh nặng, ốm gầy; bà con, đồng đội hết lòng cứu giúp chữa, cơ mà vẫn không khỏi, lại thấy sứ mang Diêm Ma sau khoản thời gian kiểm tra gửi hồn về âm ti đang đợi xét xử. Nếu có Phật tử vì người bệnh này, rước đầy đủ bảy Thầy, treo phan tục mạng, không còn lòng cầu nguyện Đức Dược Sư giữ Ly quang đãng Vương Như Lai. Thần thức fan này hoàn toàn có thể trở lại, nhớ rõ mọi vấn đề ở vùng âm ty; cho nên từ đây cần cù tu phước, dẫu sanh trong đời ngũ trược mà lại vẫn an lành”.
Bấy giờ, A Nan mong hiểu ví dụ về đèn cứu vãn mạng cùng rất thần phan, làm thế nào giải oan cho người đã chết.
cứu vãn Thoát bồ tát bạch Đức A Nan, sinh sống trong trần gian nếu gồm kẻ bệnh, ý muốn được bình an, tất từ đầu đến chân thân nên giữ tám phần trai giới, mở kho tía thí, bái dường bọn chúng Tăng, lập bầy treo phan tục mạng trước bảy hình mẫu của Phật Dược Sư, tứ mươi chín sớm hôm đốt đèn bổn mạng. Chư Tăng mong nguyện, lễ Phật Dược Sư, giải ách trừ tai thần chú. Làm đủ vấn đề ấy, dịch khổ tiêu trừ.
cứu Thoát người yêu tát thưa liền: "Thế Tôn tất cả dạy chín một số loại hoạnh hồn, vì thế ta khuyên làm cho phan cùng đèn tục mạng, nhằm khỏi tai nạn, được sống thọ dài. Chín đồ vật hoạnh này thật không hết số, nhưng vị quá khổ, bắt buộc phải chết oan.
"Thứ nhứt, tín đồ bệnh cảm thấy không được thuốc thang, không người chăm sóc, dịch không đáng chết mà nên qua đời. Sản phẩm hai, phần đông kẻ chơi bời, yêu thích tửu sắc. Máy ba, bị bắt, bị xử quyết hình. Thứ tư, chết chìm. Thứ năm, bị tiêu diệt cháy. Sáu, bị ác thú. Vật dụng bảy, rơi từ bên trên cao. Tám, bị khổ đau bởi lầm thuốc độc. Máy chín, mai một vì thiếu thức ăn, phải bị bị tiêu diệt oan, buộc phải làm hoạnh tử.
"Lại nữa A Nan! Ở trên trần gian thường làm việc ác, Diêm vương xử phạt, yêu cầu giảm tuổi đời. Ta khuyên những người phóng sanh, tu phước, sẽ được thọ mạng thọ dài”.
Bấy giờ, trong chúng hội này, mười nhị Dược Xoa đại tướng cùng với thần binh, toàn bộ phát vai trung phong quy y Tam Bảo và nguyện bởi vì đạo, cứu giúp người đời. Bất kể nơi nào tởm này lưu giữ bố, quyết lòng ủng hộ tín đồ trì gớm này thoát khỏi nạn tai, cầu chi được nấy. Và trong khi ấy, dùng chỉ năm màu gút thương hiệu ta vào, trì tụng trừ tai thần chú, mong nguyện đầy đủ, new tháo dây ra. Thương hiệu của bọn họ là Cung Tỳ La đại tướng, Phạt phân tách La đại tướng, Mê Súy La đại tướng, An Để La đại tướng, Át Nể La đại tướng, San Để La đại tướng, Nhơn Đạt La đại tướng, cha Di La đại tướng, Ma Hổ La đại tướng, Chơn Đạt La đại tướng, Chiêu Đổ La đại tướng, Tỳ Yết La đại tướng thường ở Ta bà.
Đức Phật ưa thích Ca ngay tức thì khen mười nhì Dược Xoa đại tướng cùng rất thần binh cứu vãn khổ độ sinh, đền rồng ơn chư Phật.
nỗ lực Tôn dạy rõ kinh gọi Dược Sư lưu lại Ly quang đãng Vương Như Lai Bổn Nguyện Công Đức, tuyệt Thập Nhị Thần tướng Nhiêu Ích thơ mộng Kết Nguyện Thần Chú, cũng hotline Bạt Trừ Nhứt Thiết Nghiệp Chướng, mà thọ trì.

Xem thêm: Giới Thiệu Về Bia 333, Nồng Độ Cồn Của Bia 333 Premium, Nồng Độ Cồn Của Bia 333


Phật nói lời này, chư đại người tình tát, bát bộ Thiên long, toàn bộ thế gian, Đại đức A Nan, tám ngàn Thánh Tăng thường rất vui mừng, tín thọ phụng hành. Đọc thêmƯớc nguyện Đức Dược Sư, gọi một lần ứng nghiệm cả trăm năm
Nam mô bạt già vạc đế bệ giáp xả, lủ rô thích hợp lưu ly bác lặt bà hắc ra xà giả. Đát tha yết đa gia a ra ha đế tam miệu tam bột đà gia đát điệt tha. Án bệ gần kề thệ, bệ giáp thệ, bệ cạnh bên xả, tam một yết đế tóa ha. (3 lần)
Kính nguyện Phật Dược Sư giáng phước, Đức Di Lặc ban vui, Văn Thù khai cơ, quan tiền Âm thường cứu giúp khổ. Vâng lời Phật Tổ, bé mở hội Dược Sư, mong mười nhị Dược Xoa thần tướng tá phát chổ chính giữa từ, xin cứu giúp Thoát người yêu tát thường gia hộ, khiến mọi tín đồ (bệnh nhân) hết khổ, mang lại quyến trực thuộc bình an. Nguyện tất cả thế gian đều thay đổi Cực lạc.

Thờ Phật Dược Sư ngay tại nhà - khỏe mạnh thân an tâm, tiễu trừ bệnh áchBát Nhã trung tâm Kinh giờ đồng hồ Phạn tất cả chữ: Trì tụng để ra khỏi khổ ải trằn gianDược Vương người tình Tát đản sinh - trị bách bệnh tình của thân cùng tâmTụng khiếp Pháp Hoa - Giải thoát bọn chúng sinh giữa chiếc đời hiểm ác
Mách các bạn 4 giỏi chiêu thoát ra khỏi khổ đau trong phòng PhậtBát Nhã trung khu Kinh bao gồm chữ đọc dễ dàng dễ học thuộc nhằm trì tụng mặt hàng ngàyChú Dược Sư soi sáng sủa trí tuệ, giúp giải trừ thân lẫn vai trung phong bệnh cực kỳ hiệu quảNgày Dược Vương bồ Tát sinh thần, nguyện chúng sinh thân trọng điểm an định

Bạn tất cả nghĩ phần catwalk này của team Phạm Hương trông đẹp và thuyết phục hơn?

Bạn có thể chọn những mục. đánh giá của các bạn sẽ được công khaiCó.4560 bình chọnKhông hề!3672 bình chọn