Trục Ox Có Phương Trình Là Gì

     
Viết phương trình thông số và thiết yếu tắc (nếu có) của các đường trực tiếp sau đây. Bài 24 trang 102 SGK Hình học tập 12 cải thiện – bài xích 3. Phương trình mặt đường thẳng

Bài 24. Viết phương trình thông số và chính tắc (nếu có) của các đường trực tiếp sau đây:

a) các trục tọa độ Ox, Oy, Oz.Bạn sẽ xem: Trục ox gồm phương trình là gì

b) các đường thẳng đi qua điểm (M_0left( x_0;y_0;z_0 ight)) (với (x_0.y_0.z_0 e 0)) và tuy nhiên song với mỗi trục tọa độ;

c) Đường thẳng đi qua (Mleft( 2;0; – 1 ight)) và gồm vectơ chỉ phương (overrightarrow u = left( – 1;3;5 ight));

d) Đường thẳng trải qua (Nleft( – 2;1;2 ight)) và có vectơ chỉ phương (overrightarrow u = left( 0;0; – 3 ight));

e) Đường thẳng trải qua (Nleft( 3;2;1 ight)) cùng vuông góc với phương diện phẳng (2x – 5y + 4 = 0);

g) Đường thẳng trải qua (Pleft( 2;3; – 1 ight)) và (Qleft( 1;2;4 ight)).

Bạn đang xem: Trục ox có phương trình là gì


*

a) Trục Ox đi qua O(0; 0; 0) và tất cả vectơ chỉ phương (overrightarrow i = left( 1;0;0 ight)) nên có phương trình tham số là 

(left{ matrix x = t hfill cr y = 0 hfill cr z = 0 hfill cr ight.)

Tương tự, trục Oy tất cả phương trình tham số là

(left{ matrix x = 0 hfill cr y = t hfill cr z = 0 hfill cr ight.)

Trục Oz tất cả phương trình thông số là

(left{ matrix x = 0 hfill cr y = 0 hfill cr z = t hfill cr ight.)

Các phương trình đó không tồn tại phương trình bao gồm tắc.

b) Đường thẳng đi qua (M_0left( x_0;y_0;z_0 ight)) song song với trục Ox có vectơ chỉ phương (overrightarrow i = left( 1;0;0 ight)) nên bao gồm phương trình thông số là 

(left{ matrix x = x_0 + t hfill cr y = y_0 hfill cr z = z_0 hfill cr ight.)

Tương tự đường thẳng đi qua (M_0) với trục Oy bao gồm phương trình tham số là (left{ matrixx = x_0 hfill cr y = y_0 + t hfill cr z = z_0 hfill cr ight.)Quảng cáo

Đường thẳng đi qua (M_0) với trục Oz có phương trình thông số là

(left{ matrix x = x_0 hfill cr y = y_0 hfill cr z = z_0 + t hfill cr ight.)

c) Đường thẳng trải qua (Mleft( 2;0; – 1 ight)) tất cả vectơ chỉ phương tất cả phương trình tham số: (overrightarrow u = left( – 1;3;5 ight)) Tương tự mặt đường thẳng đi qua (M_0) với trục Oy có phương trình tham số là

(left{ matrix x = 2 – t hfill cr y = 3t hfill cr z = – 1 + 5t hfill cr ight.) và có phương trình thiết yếu tắc (x – 2 over – 1 = y over 3 = z + 1 over 5).

Xem thêm: Hình Ảnh Công Tắc 3 Cực Là Gì? Hướng Dẫn Cách Đấu Công Tắc An Toàn

d) Đường thẳng đi qua (Nleft( – 2;1;2 ight)) và gồm vectơ chỉ phương (overrightarrow u = left( 0;0; – 3 ight)) có phương trình tham số

(left{ matrix x = – 2 hfill cr y = 1 hfill cr z = 2 – 3t hfill cr ight.)

Không tất cả phương trình chính tắc.

e) Vectơ chỉ phương (overrightarrow u ) của đường thẳng là vectơ pháp con đường của khía cạnh phẳng (2x – 5y + 4 = 0) cần (overrightarrow u = left( 2; – 5;0 ight)).

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Ngắn Về Bảo Vệ Môi Trường Lớp 3, Đoạn Văn Tiếng Anh Về Bảo Vệ Môi Trường (5 Mẫu)

Vậy đường thẳng tất cả phương trình tham số

(left{ matrix x = 3 + 2t hfill cr y = 2 – 5t hfill cr z = 1 hfill cr ight.)

Không có phương trình chính tắc.

g) Đường thẳng đi qua (Pleft( 2;3; – 1 ight)) gồm vectơ chỉ phương (overrightarrow PQ = left( – 1; – 1;5 ight)) nên bao gồm phương trình thông số là

(left{ matrix x = 2 – t hfill cr y = 3 – t hfill cr z = – 1 + 5t hfill cr ight.)

và bao gồm phương trình thiết yếu tắc là (x – 2 over – 1 = y – 3 over – 1 = z + 1 over 5)