Trả lời câu hỏi sgk sinh học 12

     
- bởi những tuyến đường nào cacbon đã từng đi từ môi trường ngoài vào cơ thể sinh vật, điều đình trong quần xã với trở lại môi trường thiên nhiên không khí và môi trường thiên nhiên đất?
- có phải tất cả lượng cacbon của quần buôn bản sinh đồ gia dụng được trao đổi liên tục theo vòng tuần hoàn kín hay không? do sao?
kimsa88
cf68