Phân Tích Nhân Vật Quan Công

     

Bạn vẫn xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và cài đặt ngay phiên bản đầy đủ của tài liệu tại phía trên (30.99 KB, 7 trang )
Bạn đang xem: Phân tích nhân vật quan công

1/ tóm t t bài bác s Thái phó tô Hi n Thành.ắ ử ếN m 1175, Lí Anh Tông m t, Lí Cao Tông húy là Long Cán lên ngôi khi m i hai ă ấ ớtu i, m i vi c l n nh vào tri u i u giao phó cho Thái phó tô Hi n Thành. Thái ổ ọ ệ ớ ỏ ề đ ề ếh u gồm ý ph Long Cán l phường Long S ng, bén h i l v c a sơn Hi n Thành nh ng ậ ế ậ ưở ố ộ ợ ủ ế ưông ã cần sử dụng o lí làm ng i, nh n m nh n mục đích t t ng c a mình và vi n đ đạ ườ ấ ạ đế ể ướ ủ ện c tín ng ng thuy t ph c v . Lúc Thái H u tr c ti p. Dùng m i danh v ng, đế ả ưỡ nhằm ế ụ ợ ậ ự ế ồ ọphú quý d sơn Hi n Thành, ông ã sử dụng l i l c a Kh ng T v biện pháp làm ng iđể ụ ế đ ờ ẽ ủ ổ ử ề ườ và biện pháp i x v i ng i vượt c vào v n hóa ng x truy nã n th ng t ch i Thái đố ử ớ ườ ố ă ứ ử ề ố để ừ ốH u. Tr c s li u l nh, b t ch phường c a Thái h u, Hi n Thành kiên quy t sử dụng pháp ậ ướ ự ề ĩ ấ ấ ủ ậ ế ếlu t gi v ng k c ng, không cho Thái h u th c hi n m u t ph l p Khi ậđể ữ ữ ỉ ươ ậ ự ệ ư đồ ự ế ậTô Hi n Thành té b nh, ch có Tham tri chính s V Tán ng ngày êm h u ế ệ ỉ ự ũ Đườ đ ầh bên c nh; quan con gián ngh i phu Tr n Trung Tá b n b u nhi u vi c, không thời gian ạ ạ ịđạ ầ ậ ị ề ệnào r nh rang n th m. Thời điểm b nh c a Hi n Thành nguy k ch, Thái h u n ả nhằm đế ă ệ ủ ế ị ậ đếth m cùng h i r ng khi ông m t, ai s cố kỉnh ông. Hi n Thành không bởi tình riêng, ti n ă ỏ ằ ấ ẽ ế ếc Tr n Trung Tá vị ó m i là ng i bi t lo mang đến n c nhà.ử ầ đ ớ ườ ế ướ2/ vạc bi u c m ngh v nhân v t Thái phó đánh Hi n Thànhể ả ĩ ề ậ ếTô Hi n Thành là ng i hi n c, trung c ng, gi nghiêm phép n c. Phong phú ế ườ ề đứ ươ ữ ướkhông tạo cho m chìm, uy quy n không làm cho khu t ph c. Sáng sủa su t thông đắ ề ấ ụ ốminh ánh b i âm m u ph l phường c a Thái h u nhưng v n gi c hòa khí không khiến đ ạ ư ế ậ ủ ậ ẫ ữđượ máu. Ông luôn luôn sáng su t, thông minh, y trách nghi m v i dân, v i n c. đổ ố đầ ệ ớ ớ ướng th i còn là một ng i r t hóm h nh. Ông ã nh t m c trung thành với chủ v i s nghi p Đồ ờ ườ ấ ỉ đ ấ ự ớ ự ệchung, trung trinh, liem khi t, m t lòng bởi vì n c cơ mà hành x không ch u l thu c ế ộ ướ ử ị ệ ộvào b t c i u gì. Em c m th y Thái phó sơn Hi n Thành qu là t m g ng sáng ấ ứđ ề ả ấ ế ả ấ ươtrong l ch s , th h bọn chúng em soi mình.ị ửđể ế ệ3/ Nêu ch ngh thu t:ủđề ệ ậ-Cách vi t s biên niên theo l i tóm l c v a tôn tr ng s th t v a tuân th theo ế ử ố ượ ừ ọ ự ậ ừ ủtrình t th i gian.ự ờ-Không tr c ti p miêu t trọng tâm lí nhân v t nh ng trải qua vi c làm l i nói c a nhânự ế ả ậ ư ệ ờ ủ v t, ng i c th y c tính biện pháp c a h .ậ ườđọ ấ đượ ủ ọ-Ngôn ng ng n g n, ki m l i b c l c thái chê khen c a s gia.ử ắ ọ ệ ờ ộ ộđượ độ ủ ử4/ tóm t t Thái s Tr n Th :ắ ư ầ ủĐộ
Thái s Tr n Th c truy hỏi t ng Th ng ph Thái s Trung V i V ng. ư ầ ủĐộđượ ặ ượ ụ ư ũĐạ ươLúc còn s ng, gồm ng i h c t i Tr n Th quy n h n c vua. Tr c m t vua, ố ườ ặ ộ ầ ủĐộ ề ơ ả ướ ặTr n Th xác nh n ng i h c t i nói úng và còn ban th ng. Bao gồm ng i quân ầ ủĐộ ậ ườ ặ ộ đ ưở ườhi u ng n ki u Linh T Qu c M u, v Th , quán triệt i qua th m c m. Tr n ệ ă ệ ừ ố ẫ ợ ủĐộ đ ề ấ ầTh khen ng i lính ó là bi t gi nghiêm phép n c và ban th ng cho. Qu c ủĐộ ườ đ ế ữ ướ ưở tí hon u, v Th xin riêng mang đến m t ng i làm cho ch c quan liêu nh . Ông ra i u ki n ẫ ợ ủĐộ ộ ườ đọng ỏ đ ề ệng i ó ph i ch t ngón chân phân bi t v i các quan khác. Ng i kia kêu van ườđ ả ặ nhằm ệ ớ ườxin thôi. T y không ai dám n nh c y, xin x ch c t c n a. Thái Tông mu nừđấ đế ờ ậ ỏ ứ đọng ướ ữ ố phong mang đến An Qu c – anh c a Th có tác dụng t ng. Th ph n i vi c anh em ố ủ ủĐộ ướ ủĐộ ả đố ệtrong gia ình cùng có tác dụng t ng, bởi cho r ng nh th d k t bè ng, b t l i mang lại tri uđ ướ ằ ư ế ễ ế đả ấ ợ ề ình.đ5/ phạt bi u c m ngh v nhân v t Thái s Tr n Th :ể ả ĩ ề ậ ư ầ ủĐộ-Khi gồm ng i h c t i. Ông xác nh n ng i h c nói úng. I u này mang đến th y Th ườ ặ ộ ậ ườ ặ đ Đ ề ấ ủ là ng i th ng th n, nghiêm kh c v i b n thân; tr ng ng i trung tr c, can Độ ườ ẳ ắ ắ ớ ả ọ ườ ựm, dám v ch t i l i ho c không nên l m c a ng i khác, nh t là i v i ng i b trên, đả ạ ộ ỗ ặ ầ ủ ườ ấ đố ớ ườ ềcó quy n l c.ề ự-Khi ng i quân hi u ng n ki u v ông cấm đoán i qua th m c m. Th khen ườ ệ ă ệ ợ đ ề ấ ủĐộng i bộ đội ó bi t gi nghiêm phép t c và ban th ng cho. I u này đến th y Th ườ đ ế ữ ắ ưở Đề ấ ủ là ng i chí công vô t , tr ng phép t c, khích l nh ng ng i gi nghiêm phép Độ ườ ư ọ ắ ệ ữ ườ ữt c, ko k thân s .ắ ể ơ-Khi có ng i xin ch c t c, Th ra i u ki n ng i ó ph i ch t ngón chân ườ ứ đọng ướ ủ Độ đề ệ ườ đ ả ặ đểphân bi t v i những quan khác. I u này mang đến th y Th là ng i khéo léo, t nh ệ ớ Đ ề ấ ủĐộ ườ ế ịtrong x s .ử ự-Khi Thái Tông mu n mang lại anh Th làm t ng. Ông ph n i do cho r ng nh ố ủĐộ ướ ả đố ằ ưth s k t bè ng, nguy h i cho tri u ình. I u này cho th y Tr n Th là ế ẽ ế đả ạ ề đ Đề ấ ầ ủ Động i tất cả t m nhìn, lo l ng đến s n nh c a tri u ình, ko ng tình v i t ườ ầ ắ ựổ đị ủ ề đ vật ớ ưt ng gia ình tr .ưở đ ị=> N m gi tr ng trách c a tri u ình, Tr n Th là ng i tài c v n toàn, chí ắ ữ ọ ủ ề đ ầ ủ Độ ườ đứ ẹcông vô t , quy t oán, cao th ng, s ng theo k c ng, h t lòng ph ng s bởi t ư ế đ ượ ố ỉ ươ ế ụ ự đấn c. Ông qu là m t t m g ng sáng ng i i noi theo.ướ ả ộ ấ ươ để ườ đờ
6/ Nh n xét v ngh thu t:ậ ề ệ ậ-Ngôn ng ng n g n, ki m l i, b c l c thái chê khen c a s gia.ữ ắ ọ ệ ờ ộ ộ đượ độ ủ ử-Không tr c ti p miêu t trung khu lí nhân v t nh ng thông qua vi c làm cho l i nói c a nhânự ế ả ậ ư ệ ờ ủ v t. Ng i c v n th y c vi c làm, tính cách c a h .ậ ườ đọ ẫ ấ đượ ệ ủ ọ7/ cầm t t Ch c Phán S n T n Viên:ắ ứ đọng ựđề ảNgô T V n v n là ng i kh ng khái, c ng tr c. T c gi n vì chưng ti ng là n lành ử ă ố ườ ẳ ươ ự đọng ậ ế đềlinh ng, nh ng tên gi c t tr n g n n l i bi n thành yêu quái trong dân gian, ứ đọng ư ặ ử ậ ở ầ đề ạ ếT V n ã t n. T xong, v bên T V n th y cạnh tranh ch u r i lên c n s t. Vào ử ă đ đố đề Đố ề ử ă ấ ị ồ ơ ốc n s t, T V n th y m t ng i cao l n khôi ngô, u i m tr x ng là c s n ơ ố ử ă ấ ộ ườ ớ đầ độ ũ ụ ư ư ĩ đếòi làm tr l i ngôi n nh c . T V n v n th n nhiên. Ng i kìa t c gi n d a s đ ả ạ đề ư ũ ử ă ẫ ả ườ ứ ậ ọ ẽki n T V n tòa cõi âm. đưa ra u t i, l i gồm m t ông già phong thư thả n t ệ ử ă sống ề ố ạ ộ độ đế ỏl i m ng, ó là Th Công b viên t ng b i tr n kia bỏ ra m m t n. Ông d n n u ờ ừ đ ổ ị ưở ạ ậ ế ấ đề ặ ếâm ph bao gồm h i n thì c khai s th t nh ng l i ông nói, không tin tưởng thì c b o n ủ ỏ đế ứ ự ậ ữ ờ đọng ả đếxác minh. êm ó, T V n b nhị tên qu s b t i. T V n n âm ph kêu oan vàĐ đ ử ă ị ỷ đọng ắ đ ử ă đế ủ c d n vào g p Diêm V ng. T V n trình u uôi nh l i Th Công nói và đượ ẫ ặ ươ ử ă đầ đ ư ờ ổtranh bào chữa mãi v i ng i i m tr . Diem V ng sinh nghi cùng sai ng i n xác ớ ườ độ ũ ụ ươ ườ đếnh n l i T V n nói. úng s th t, k tê b ày xu ng ng c t ng th chín. T V nậ ờ ử ă Đ ự ậ ẻ ị đ ố ụ ầ ứ đọng ử ă v m i giỏi ch t c hai ngày. Th Công ti n c T V n gi ch c Phán s n ề ớ ế đượ ổ ế ử ử ă ữ đọng ựđềT n Viên. T V n nh n l i, r i không b nh mà m t. Sau ó bao gồm ng i th y T V n ả ử ă ậ ờ ồ ệ ấ đ ườ ấ ử ătrên xe ng a c i gió. Ng i truy tìm n r ng ó là “nhà quan tiền phán s ”.ự ưỡ ườ ề ằ đ ự8/ so với nhân v t Ngô T V n:ậ ử ăT V n là ng i c ng tr c, m nh m , không khoan nh ng v i gian tà. Tr c h t,ử ă ườ ươ ự ạ ẽ ượ ớ ướ ế tính phương pháp y c th hi n qua hành ng t n. T V n t n xu t phát t s ấ đượ ể ệ độ đố đề ử ă đố đề ấ ừ ựb t bình tr c vi c n th ti ng là linh thiên mà không giúp dân di t c gian tà. ấ ướ ệ đề ờ ế ệ đượH n n a, tr c lúc t n, T V n ã t m g i s ch s cùng kh n tr i. I u ó cho ơ ữ ướ đố đề ử ă đ ắ ộ ạ ẽ ấ ờ Đề đth y T V n ý th c r t rõ v hành ng c a mình và mong mỏi mu n lòng thành c a ấ ử ă ứ đọng ấ ề độ ủ ố ủmình c ch ng giám.đượ ứTính c ng tr c, can m c a T V n c th hi n n i b t nh ng s vi c i ươ ự đả ủ ử ă đượ ể ệ ổ ậ sống ữ ự ệ đốv i viên Bách h h Thôi, v i Diêm V ng,… Tr c “m t ng i khôi ngô, cao ớ ộ ọ ớ ươ ướ ộ ườl n, u i m tr , t x ng c s ” n òi d ng tr ngôi n, T V n “m c k , v nớ đầ độ ũ ụ ự ư ư ĩ đế đ ự ả đề ử ă ặ ệ ẫ
c ng i ng t ng ng t nhiên”. N âm ph , trong bầu không khí rùng r n, hãi hùng, ứ ồ ấ ưở ự Đế ủ ợT V n v n m t m c mu n ch ng t s th t, òi công b ng, công lí.ử ă ẫ ộ ự ố ứ ỏ ự ậ đ ằT V n còn là ng i l : khi ã tr thành phán s n T n Viên, g p. Ng i quen thuộc ử ă ườ ễđộ đ làm việc ựđề ả ặ ườv n “ch p. Tay thi l ”.ẫ ắ ễ9/ phát bi u ch ngh thu t c a “Ch c phán s n T n Viên”ể ủđề ệ ậ ủ ứ đọng ự Đề ảTác ph m cao tinh th n kh ng khái, c ng tr c, d ng c m dám u tranh ch ng ẩ đề ầ ẳ ươ ự ũ ả đấ ốl i điều ác tr h i đến dân luôn luôn u tranh vì thiết yếu ngh a c a nhân v t Ngô T V n. ạ ừ ạ đấ ĩ ủ ậ ử ăng th i th hi n ni m tin công lí. Chủ yếu ngh a nh t nh th ng gian tà. Th hi n Đồ ờ ể ệ ề ỉ ấ đị ắ ể ệni m tin dân t c m nh m .ề ộ ạ ẽNgh thu t: k chuy n lôi cu n, nhân v t c xây d ng s c nét. Tình ti t và di n ệ ậ ể ệ ố ậ đượ ự ắ ế ễbi n chuy n giàu k ch tính. Do th ã l i n t ng m nh m trong tâm địa ng i ế ệ ị ếđ để ạ ấ ượ ạ ẽ ườc.đọ10/ bắt t t H i tr ng C Thành:ắ ồ ố ổSau khi nghe đến tin L u B s ng mặt Viên Thi u, quan lại Công ã v t qua n m c a ư ị ố sinh sống ệ đ ượ ă ủi, chém sáu t ng c a Tào Tháo, a nhị ch dâu v v i L u B . Trên ng n ả ướ ủ đư ị ề ớ ư ị đườ đếC Thành, ông g phường Tr ng Phi nh ng bởi vì hi u l m đề nghị x y ra xung t. Quan lại V ổ ặ ươ ư ể ầ ả độ ũgi i thích nh ng Tr ng Phi thiếu tín nhiệm và càng t c gi n khi Quan V nh c t i ả ư ươ đọng ậ ũ ắ ớngh a v n ào. T n Càn thuộc Cam mi phu nhân răn dạy b o nh ng ông v n ĩ ườ đ ồ ả ư ẫkhông nghe. Lúc o, quân c a trặc D ng kéo n. Tr ng Phi ra i u ki n sau ba đ ủ ươ đế ươ đề ệh i tr ng ph i chém c u trệu D ng. Ch a k t thúc m t h i tr ng, u trệu ồ ố ả đượ đầ ươ ư ế ộ ồ ố đầD ng ã l ng xu ng t. Dịp này. Tr ng Phi m i hi u ra và cúi l y quan tiền V .ươ đ ă ố đấ ươ ớ ể ạ ũ11/Phát bi u c m ngh v nhân v t Tr ng Phi, nhân v t quan V . So sánh tính ể ả ĩ ề ậ ươ ậ ũcách 2 nhân v t.ậNhân v t Tr ng Phi:ậ ươTr ng Phi v n là ng i rét n y, c ng tr c, suy gnh n gi n. Nh ng o n ươ ố ườ ả ươ ự ĩ lag ả ư sống đ ạnày, Tr ng Phi không d dàng nghe l i bộc bạch c a Tôn Càn giỏi s bênh v c ươ ễ ờ ủ ự ực a Cam ngươi phu nhân i v i quan lại Công. Ch ng t , s nghi ng trong Tr ng Phiủ đố ớ đọng ỏ ự ờ ươ r t l n, tr c v n h tr ng, Tr ng Phi qu r t c n tr ng.ấ ớ ướ ấ đề ệ ọ ươ ả ấ ẩ ọRõ ràng, Tr ng Phi không ph i là ng i rét n y, thô l mà còn là ng i t nh ươ ả ườ ả ỗ ườ ế ịvà c n tr ng n a. T nh với thô l là nhì nét tính phương pháp i l p nhau, nh ng l i th ngẩ ọ ữ ế ị ỗ đố ậ ư ạ ố
nh t v i nhau trong nhỏ ng i Tr ng Phi.ấ ớ ườ ươi u này ch ng minh mang đến lòng tr ng ngh a với s trung thành với chủ tuy t i c a Tr ng Đ ề ứ đọng ọ ĩ ự ệ đố ủ ươPhi i v i s nghi p. Chung.đố ớ ự ệNhân v t quan liêu Công:ậQuan Công là m t ng i trung ngh a, vị tình th b t bu c ph i thuộc Tào toá ộ ườ ĩ ế ắ ộ ả ởnh ng ch a bao gi tất cả ý ngh ph n b i. Quan tiền Công trong o n trích t ra r t khiêmư ư ờ ĩ ả ộ đ ạ ỏ ấ nh ng, nh ng nh n. ó là thái h t s c h phường lí với c n thi t khi cơ mà Quan Công ườ ũ ặ Đ độ ế ứ đọng ợ ầ ế ởtrong tình c nh “tình tức thì lí gian”. Thanh minh, nh t là tr c m t ng i nóng ả Để ấ ướ ộ ườn y nh Tr ng Phi, không th t cao, t ph , không th dõng d c, ng hoàng ả ư ươ ể ự ự ụ ể ạ đườnh n i khác, trong hoàn c nh khác c. B i th , quan lại Công còn ph i nh n ưở ơ ả đượ nghỉ ngơi ế ả ờ đếc nhì ch dâu tỏ bày cho mình. Không hi u qu , quan liêu Công ph i t minh ả ị ệ ả ả ựoan.Khát v ng thân oan ã thôi thúc và bởi th nhưng s c m nh cùng tài n ng ã nhân lên ọ đ ế đọng ạ ă đg p b i giúp Quan Công chém c u trẹo D ng t rõ t m lòng trong sạch ấ ộ đượ đầ ươ nhằm ỏ ấc a mình.ủ=> quan liêu Công là ng i tài gi i, trung ngh a, d ng c m nh ng v n khiêm nh ng ườ ỏ ĩ ũ ả ư ẫ ườnh ng nh n.ũ ặ*So Sánh:-C hai nhân v t Tr ng Phi và Quan Công u b l nét tính cách i l p. So v i ả ậ ươ đề ộ ộ đố ậ ớb n thân tr c ó.ả ướ đ-Quan Công t ra khiêm nh ng nh ng nh n khác v i m i khi.ỏ ườ ũ ặ ớ ọ-Tr ng Phi t ra th n tr ng c ng khác h n s n gi n trong suy ngh h ng ngày.ươ ỏ ậ ọ ũ ẳ ựđơ ả ĩ ằ-Song c nhì tính cách khác biệt c a nhau u th ng nh t. Tr ng Phi v a thô l ả ủ đề ố ấ ươ ừ ỗnh ng t nh . Quan tiền V v a t hào nh ng khiêm nh ng.ư ế ị ũ ừ ự ư ườ
Xem thêm: Nhà Nguyễn Lập Lại Chế Độ Phong Kiến Tập Quyền Như Thế Nào ?

*
Tài liệu so với nhân đồ vật quản ngục - Chữ tín đồ tử tù hãm 2 15 257
*
đối chiếu nhân vật dụng người bầy bà mặt hàng chài vào “Chiếc thuyền ngoại trừ xa” - văn mẫu 3 60 192
*
so sánh nhân đồ dùng người bầy bà làng chài trong tác phẩm mẫu thuyền kế bên xa của nguyễn minh châu 4 52 287
*
ĐỂ LÀM TỐT VĂN BÌNH LUẬN VÀ PHÂN TÍCH NHÂN VẬT pptx 12 519 0


Xem thêm: 3 Bài Văn Hãy Tả Và Kể Một Kỉ Niệm Đáng Nhớ Về Mẹ Hay Nhất, Kể Lại Một Kỉ Niệm Sâu Sắc Về Mẹ Hay Nhất

*
RÈN LUYỆN TƯ DUY VÀ HÌNH THÀNH KỸ NĂNG PHÂN TÍCH NHÂN VẬT khi DẠY TÁC PHẨM TRUYỆN docx 12 982 3