Nung Al Oh 3 Marvelvietnam

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Nung nóg 15.6g nhôm hidroxit Al(OH)3 một thời gian thu được 5.1g Al2O3 với 2.8g H2O

A) lập PTHH của bội nghịch ứg

B) viết côg thức về trọng lượng của bội phản ứg

C) tính tỉ lệ xác suất về khối lượg của Al( OH)3 đã biết thành phân hủy


*

b/ Áp dụng định điều khoản bảo toàn khối lượng

=> mAl(OH)3 = mAl2O3 + mH2O

c/ Theo phần b

=> mAl(OH)3 (bị phân hủy) = mAl2O3 + mH2O

= 2,8 + 5,1 = 7,9 gam

=> %mAl(OH)3(bị phân hủy) = (frac7,915,6.100\%=50,64\%)


*

13: Nung nóng 100g sắt (III) hidroxit sau một thời hạn thu đuoc 40g săt (III) ôxit và13,5g nước.Lập phương trình hóa học của phản bội ứng?5) Viết bí quyết về trọng lượng của các chất trong phản bội ứng?9 Hoi bao gồm bao nhiêu phần trăm cân nặng Fe(OH); đã bị phân hủy?


(13,\PTHH:2Feleft(OH ight)_3 ightarrow^t^oFe_2O_3+3H_2O\ extBảo toàn KL: m_Feleft(OH ight)_3=m_Fe_2O_3+m_H_2\Rightarrow m_Feleft(OH ight)_3left( extp/ứ ight)=13,5+40=53,5left(g ight)\Rightarrow\%_Feleft(OH ight)_3left( extphân hủy ight)=dfrac53,5100cdot100\%=53,5\%)


. Nung hoàn toàn 7,8g nhôm hidroxit Al(OH)3 thu được 0,05 mol nhôm oxit Al2O3 với hơi nước

a) lập PTHH của phản bội ứng xẩy ra

b) Tính thành phần xác suất về cân nặng các thành phần trong Al2O3

c) Tính cân nặng và thể tích tương đối nc thu đc ở đktc theo ĐLBTKL


a. 2Al(OH)3 ---> Al2O3 + 3H2O

b. CTHH : Al2O3

- MAl2O3 = 54+48 = 102 (g)

Trong 1 mol phân tử Al2O3 gồm 2 mol Al cùng 3 mol O

+ mAl = 2.27= 54

+ mO = 3.16= 48

- %mAl= (dfrac54102).100 = 52,94 %

- %mO = 100 - 52,94 %

c. ĐLBTKL : mAl(OH)3 = mAl2O3 + mH2O

=> mH2O = 132 - 102 = 30 (kg)

-Ta bao gồm : nH2O = (dfracm_H2OM)= (dfrac3018)= 1,7 (mol )

Ta lại có : VH2O = nH2O . 22,4 = 1,7 . 22,4 = 38.8 ( L )

. Tính lại công dụng thử đúng không do mình ko dùng máy tính á


Hơi lệch một chút, cái này liên quan đến hóa ạ :( mình sắp đến ktra 1 tiết rồi hy vọng mn thông cảm

Quặng boxit là có thành phần chủ yếu Al2O3. Để pha chế nhôm bạn ta tức khắc phân 150g quặng boxit thu được 54g Nhôm Al cùng 48gam khí Oxi (O2) phản ứng xẩy ra theo sơ đồ gia dụng sau: Al2O3 -> Al +O2

a) Viết cách làm về trọng lượng của phản bội ứng và dựa vào sơ thứ trên viết PTHH

b)Tính trọng lượng Al2O3 vẫn phản ứng

c) Tính tỉ lệ% của trọng lượng Al2O3 cất trong quặng boxit đó ??


Khi nung nóng 270g Fe(OH)3 một thời gian thu được 160g Fe2O3 và 50g H2

a, Lập PTHH

b,Tính yếu tố phần trăm cân nặng Fe(OH) đã bị phân hủy


(PTHH:2Feleft(OH ight)_3underrightarrowt^oFe_2O_3+3H_2O)

Áp dụng ĐLBTKL, ta có:

(m_Feleft(OH ight)_3=m_Fe_2O_3+m_H_2O=160+50=210left(g ight))

Thành phần tỷ lệ khối lượng (Feleft(OH ight)_3) đã phân diệt là:

(dfrac210270=77,77\%)

 


đốt cháy hoàn toàn 1 lượng nhôm ( Al ) trong 4,8 g oxi chiếm được 10,2 g nhôm oxit ( Al2O3 )

1) Lập phương trình chất hóa học của phản bội ứng

2) Viết bí quyết về trọng lượng của phản nghịch ứng sẽ xảy ra

3) Tính khối lượng nhôm đang phản ứng 

 


1) 4Al + 3O2 --to--> 2Al2O3

2) Theo ĐLBTKL: mAl + mO2 = mAl2O3 (1)

3) (1) => mAl = 10,2 - 4,8 = 5,4(g)


+Alx(SO4)y ++H2Oa.+xác+định+x,y+và hoàn+thành+PTHHb.+cho+biết+tỉ+lệ+số+phân+tử+của+2+cặp+chất+khác+nhau+trong+phản+ứngc.+tính+tỉ+số+phần+trăm+của+nguyên+tố+Al+trong+hợp...">

Cho sơ trang bị : Al(OH)3 + H2SO4 ---> Alx(SO4)y + H2O

a. Khẳng định x,y và hoàn thành PTHH

b. Cho biết thêm tỉ lệ số phân tử của 2 cặp chất không giống nhau trong làm phản ứng

c. Tính tỉ số xác suất của yếu tố Al trong hợp bị tiêu diệt trên

d. Tính lượng muối hạt nhôm chế tạo ra thành nếu gồm 78g Al(OH)3 tác dụng cùng với 147g H2SO4 sinh ra 54g H2O

 


Hơi lệch một chút, cái này tương quan đến hóa ạ :( mình chuẩn bị ktra 1 huyết rồi ý muốn mn thông cảm

Quặng boxit là có thành phần đa số Al2O3. Để điều chế nhôm fan ta tức thời phân 150g quặng boxit chiếm được 54g Nhôm Al với 48gam khí Oxi (O2) bội nghịch ứng xảy ra theo sơ thứ sau: Al2O3 -> Al +O2

a) Viết bí quyết về khối lượng của bội phản ứng và phụ thuộc sơ thứ trên viết PTHH

b)Tính khối lượng Al2O3 đã bội nghịch ứng 

c) Tính tỉ lệ% của khối lượng Al2O3 chứa trong quặng boxit đó ??


Nung rét 400g Sắt(III) hiđroxit Fe(OH)3 một thời gian thu được 160g Sắt(III)oxit Fe2O3 và 54g nước.

Bạn đang xem: Nung al oh 3 marvelvietnam

a. Lập phương trình hóa học.

Xem thêm: Biện Chứng Là Gì? 2 Nguyên Lý 3 Quy Luật 6 Cặp Phạm Trù (Triết Học Tóm Lược)

b. Viết biểu thức về khối lượng của bội nghịch ứng.

Xem thêm: Cách Bảo Quản Gừng Tươi Được Lâu Không Lo Hư, Cách Bảo Quản Gừng Tươi Lâu Để Ăn Quanh Năm

c. Có bao nhiêu %  Fe(OH)3 bị sức nóng phân hủy.giúp em vội với ạ


(a,2Fe(OH)_3xrightarrowt^oFe_2O_3+3H_2O\b,m_Fe(OH)_3=m_Fe_2O_3+m_H_2O\c,m_Fe(OH)_3(p/ứ)=160+54=214(g)\Rightarrow \%_Fe(OH)_3(phân hủy)=dfrac214400.100\%=53,5\%)


quặng boxit gồm thành phần đa phần là Al2O3 nhằm điều chế Al ta điện phân 150g quặng boxit thu được 54g Al với 48g O2 bội nghịch ứng xẩy ra theo sơ vật Al2O3----->Al+O2