Hỗn Hợp X Gồm Hai Kim Loại Kiềm Và Một Kim Loại Kiềm Thổ

     

Câu hỏi :

Hỗn hợp X bao gồm hai kim loại kiềm thổ với một kim loại kiềm. Hòa tan trọn vẹn 7,2 gam X vào nước, thu được hỗn hợp Y và 1,792 lít khí H2. Dung dịch Z bao gồm a mol HCl, 2a mol H2SO4 cùng 3a mol HNO3. Th-nc dung dịch Y bằng dung dịch Z tạo nên m gam tất cả hổn hợp muối. Quý hiếm của m là:


*