HÒA TAN HOÀN TOÀN 12 42

     

Hoà tan trọn vẹn 12,42 gam Al bởi dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được hỗn hợp X với 1,344 lít (ở đktc) các thành phần hỗn hợp khí Y tất cả 2 khí là N2O với N2. Tỉ khối của tất cả hổn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn hỗn hợp X, chiếm được m gam chất rắn khan. Quý hiếm của m là


+) Tính số mol N2O với N2

+) $3n_Al > (8n_N_2O + 10n_N_2)$ → tất cả muối amoni NH4NO3

+) Bảo toàn e : $3n_Al = 8n_N_2O + 10n_N_2 + 8n_NH_4^ + o n_NH_4^ + $

$ o m = m_Al(NO_3)_3 + m_NH_4NO_3$


$n_Al = 0,46mol,;,n_Y = 0,06,mol$

Đặt $n_N_2 = x,mol,,;,,n_N_2O = y,,mol$

$left{ egingatheredx + y = 0,06 hfill \28x + 44y = 0,06.18.2 hfill \ endgathered ight. o left{ egingatheredx = 0,03 hfill \y = 0,03 hfill \ endgathered ight.$


*

Ta thấy $3n_Al > (8n_N_2O + 10n_N_2)$ → có muối amoni NH4NO3

Áp dụng định chính sách bảo toàn e ta có:

$3n_Al = 8n_N_2O + 10n_N_2 + 8n_NH_4^ + o n_NH_4^ + = dfrac0,46.3 - 0,548 = 0,105mol$

$ o m = m_Al(NO_3)_3 + m_NH_4NO_3 = 0,46.213 + 0,105.80 = 106,38g$


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho phương trình chất hóa học của phản ứng: 2Cr + 3Sn2+ $xrightarrow$ 2Cr3+ + 3Sn↓.

Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn 12 42

Nhận xét nào tiếp sau đây về làm phản ứng trên là đúng?


Cho biết những phản ứng xảy ra sau :

2FeBr2 + Br2 $xrightarrow$ 2FeBr3

2NaBr + Cl2 $xrightarrow$ 2NaCl + Br2

Phát biểu đúng là:


Cho những cặp thoái hóa - khử được bố trí theo sản phẩm công nghệ tự tăng mạnh tính oxi hóa của những ion kim loại: Al3+/Al; Fe2+/Fe; Sn2+/Sn; Cu2+/Cu. Tiến hành các thể nghiệm sau:

(a) mang đến sắt vào dung dịch đồng(II) sunfat.

(b) đến đồng vào hỗn hợp nhôm sunfat.

(c) cho thiếc vào dung dịch đồng(II) sunfat.

(d) mang lại thiếc vào hỗn hợp sắt(II) sunfat.

Trong các thí nghiệm trên, phần lớn thí nghiệm có xẩy ra phản ứng là


X là kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng, Y là kim loại chức năng được với hỗn hợp Fe(NO3)3. Hai sắt kẽm kim loại X, Y theo lần lượt là (biết thiết bị tự vào dãy nuốm điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag


Dãy gồm những kim một số loại đều chức năng được với dung dịch HCl tuy vậy không chức năng với dung dịch HNO3 đặc, nguội là:


Cho bột fe vào dung dịch có AgNO3 cùng Cu(NO3)2. Sau khoản thời gian các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp X có hai muối và chất rắn Y tất cả hai kim loại. Nhị muối trong X cùng hai sắt kẽm kim loại trong Y theo thứ tự là:


Cho láo hợp gồm Fe và Mg vào hỗn hợp AgNO3, khi những phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được dung dịch X (gồm hai muối) và chất rắn Y (gồm nhị kim loại). Hai muối vào X là


Kim loại M làm phản ứng được với: hỗn hợp HCl, dung dịch Cu(NO3)2, dung dịch HNO3 (đặc, nguội). Kim loại M là


Cho hỗn hợp bột Al, fe vào dung dịch cất Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau thời điểm các phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được các thành phần hỗn hợp rắn có ba kim loại là:


Cho sắt kẽm kim loại M bội phản ứng với Cl2, thu được muối bột X. Mang lại M chức năng với hỗn hợp HCl, thu được muối Y. đến Cl2 tính năng với hỗn hợp muối Y thu được muối bột X. Sắt kẽm kim loại M là


Cho khí teo (dư) bước vào ống sứ nung rét đựng tất cả hổn hợp X tất cả Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu được hóa học rắn Y. Mang lại Y vào hỗn hợp NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy còn sót lại phần ko tan Z. Mang sử những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần không tan Z gồm


Dãy gồm những kim các loại được điều chế trong công nghiệp bằng phương thức điện phân hợp hóa học nóng tung của bọn chúng là:


Cho sơ đồ vật phản ứng: Al2(SO4)3 → X → Y→ Al.

Trong sơ đồ dùng trên, từng mũi tên là 1 trong những phản ứng, các chất X, Y theo thứ tự là đầy đủ chất như thế nào sau đây?


Có 4 hỗn hợp riêng biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Ni. Số trường hợp lộ diện ăn mòn điện hoá là


Đốt cháy trọn vẹn 7,2 gam sắt kẽm kim loại M (có hoá trị hai không thay đổi trong vừa lòng chất) trong tất cả hổn hợp khí Cl2 với O2. Sau phản bội ứng thu được 23,0 gam chất rắn và thể tích hỗn hợp khí đã phản ứng là 5,6 lít (ở đktc). Sắt kẽm kim loại M là


Cho 7,84 lít các thành phần hỗn hợp khí X (đktc) tất cả Cl2 cùng O2 làm phản ứng toàn vẹn với 11,1 gam hỗn hợp Y bao gồm Mg cùng Al, chiếm được 30,1 gam hỗn hợp Z. Phần trăm cân nặng của Al vào Y là


Hòa tan hỗn hợp X bao gồm 11,2 gam Fe cùng 2,4 gam Mg bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được hỗn hợp Y. đến dung dịch NaOH dư vào Y nhận được kết tủa Z. Nung Z trong không gian đến cân nặng không đổi, chiếm được m gam hóa học rắn. Biết các phản ứng đều xẩy ra hoàn toàn. Quý hiếm của m là


Cho 12 gam hợp kim của bội nghĩa vào hỗn hợp HNO3 loãng (dư), đun nóng mang đến phản ứng trả toàn, thu được dung dịch có 8,5 gam AgNO3. Phần trăm trọng lượng của bạc đãi trong mẫu hợp kim là


Cho 2,8 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Cu và Ag làm phản ứng trọn vẹn với dung dịch HNO3 dư, nhận được 0,04 mol NO2 (sản phẩm khử tuyệt nhất của N+5 ) cùng dung dịch chứa m gam muối. Quý giá của m là


Hoà tan trọn vẹn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X với 1,344 lít (ở đktc) các thành phần hỗn hợp khí Y tất cả 2 khí là N2O và N2. Tỉ khối của các thành phần hỗn hợp khí Y đối với khí H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, chiếm được m gam chất rắn khan. Quý hiếm của m là


Cho 2,24 gam bột fe vào 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp tất cả AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M. Sau thời điểm các phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X cùng m gam chất rắn Y. Quý giá của m là


Cho một lượng bột Zn vào dung dịch X bao gồm FeCl2 với CuCl2. Cân nặng chất rắn sau khi các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn bé dại hơn trọng lượng bột Zn ban sơ là 0,5 gam. Cô cạn phần hỗn hợp sau phản ứng chiếm được 13,6 gam muối khan. Tổng khối lượng các muối hạt trong X là


Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời gian phản ứng nhận được 7,76 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn X và dung dịch Y. Lọc bóc X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10,53 gam hóa học rắn Z. Giá trị của m là


Cho V lít tất cả hổn hợp khí (ở đktc) tất cả CO với H2 làm phản ứng với cùng 1 lượng dư hỗn hợp rắn có CuO và Fe3O4 nung nóng. Sau khoản thời gian các phản ứng xảy ra hoàn toàn, cân nặng hỗn vừa lòng rắn giảm 0,32 gam. Cực hiếm của V là


Khử trọn vẹn m gam oxit MxOy cần vừa đủ 17,92 lít khí co (đktc), thu được a gam sắt kẽm kim loại M. Hoà tan hết a gam M bởi dung dịch H2SO4 sệt nóng (dư), nhận được 20,16 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ngơi nghỉ đktc). Oxit MxOy là


Cho hơi nước đi qua than rét đỏ, thu được 15,68 lít hỗn hợp khí X (đktc) bao gồm CO, CO2 cùng H2. Cho toàn bộ X công dụng hết với CuO (dư) nung nóng, thu được tất cả hổn hợp chất rắn Y. Hoà tan toàn bộ Y bằng dung dịch HNO3 (loãng, dư) được 8,96 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, nghỉ ngơi đktc). Xác suất thể tích khí co trong X là


Cho 6 kim loại sau: Na, Ba, Fe, Ag, Mg, Al theo thứ tự vào dung dịch CuSO4 dư. Số trường thích hợp thu được chất sản phẩm là kết tủa sau phản ứng là


Sự nạp năng lượng mòn sắt kẽm kim loại là sự hủy diệt kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của các chất trong môi trường xung quanh. Đó là một quá trình hóa học hoặc quá trình điện hóa trong các số ấy kim một số loại bị oxi biến thành ion dương.

Xem thêm: Bài Ca Dao: Dù Ai Đi Ngược Về Xuôi Nhớ Ngày Giỗ Tổ Mùng Mười Tháng Ba

M → Mn+ + ne

Có hai dạng ăn mòn sắt kẽm kim loại là làm mòn hóa học và ăn mòn điện hóa học:

- Ăn mòn hóa học là quy trình oxi hóa - khử, trong số ấy các electron của kim loại được chuyển trực kế tiếp các hóa học trong môi trường.

- Ăn mòn điện hóa học tập là quá trình oxi hóa - khử, trong các số đó kim các loại bị ăn mòn do tính năng của dung dịch hóa học điện li và tạo cho dòng electron chuyển dịch từ cực âm mang đến cực dương.

Thí nghiệm 1: tiến hành thí nghiệm theo quá trình sau:

cách 1: Rót hỗn hợp H2SO4 loãng vào ly thủy tinh.

cách 2: Nhúng thanh kẽm với thanh đồng (không tiếp xúc nhau) vào cốc đựng hỗn hợp H2SO4 loãng.

bước 3: Nối thanh kẽm cùng với thanh đồng bởi dây dẫn (có mắc tiếp nối với một năng lượng điện kế).

Thí nghiệm 2: Để 3 thanh phù hợp kim: Cu-Fe (1); Fe-C (2); Fe-Zn (3) trong bầu không khí ẩm.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đánh Số Trang Cho Word 2010, 2013, 2016 Đơn Giản


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT bởi Bộ thông tin và Truyền thông.