Đốt Cháy Hoàn Toàn 1 Mol Chất Béo

     

Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hóa học béo, thu được CO2 và H2O hơn nhát nhau 8 mol. Khía cạnh khác, a mol chất mập trên tác dụng tối đa với 100 ml dung dịch Br2 6M. Cực hiếm của a là


+) Tính số link pi dựa vào số mol nước và CO2

=> Số link pi ở cội axit

+) Số mol Br2 phản ứng bằng số mol links pi ở nơi bắt đầu axit => số mol hóa học béo


Tổng quát : nCO2 – nH2O = (tổng số liên kết pi – 1) . Nbéo

=> tổng số links pi= 9

Trong đó tất cả 3 pi của COO tất yêu tham gia phản bội ứng cùng với Br2

=> nBr2 = (9 – 3).nbéo => a = 0,1 mol


*
*
*
*
*
*
*
*

Thủy phân hoàn toàn một lượng tristrearin trong hỗn hợp NaOH (vừa đủ), thu được một mol glyxerol và:


Đun glixerol với lếu láo hợp các gồm n axit béo khác biệt (có xúc tác H2SO4) hoàn toàn có thể thu được từng nào loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo) ?


Cho hỗn hợp X có 2 axit to RCOOH và R’COOH tính năng với glixerol. Con số chất lớn tối đa hoàn toàn có thể thu được là bao nhiêu ?


Thủy phân 1 chất mập X trong môi trường xung quanh axit, sau phản nghịch ứng thu được glixerol cùng 2 axit béo.

Xác định số đồng phân cấu trúc của X ?


Thủy phân trọn vẹn chất lớn X trong môi trường thiên nhiên axit, chiếm được axit oleic với axit stearic gồm tỉ lệ mol tương xứng 1 : 2. Trọng lượng phân tử của X là:


Cho 0,1 mol tristearin (C17H35COO)3C3H5 tác dụng hoàn toàn cùng với H2O dư, đun nóng, bao gồm xúc tác H2SO4 thu được m gam glixerol. Giá trị của m là


Xà phòng hóa trọn vẹn trieste X bằng dd NaOH chiếm được 9,2g glixerol với 83,4g muối bột của một axit no. Axit đó là


Xà chống hoá hoàn toàn 17,24 gam hóa học béo phải vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn hỗn hợp sau phản nghịch ứng thu được trọng lượng xà phòng là


Đun nóng hóa học béo buộc phải vừa đủ 40 kg hỗn hợp NaOH 15%, giả sử phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng (kg) glixerol thu được là


Một một số loại chất béo gồm M tb = 792,8. Trường đoản cú 10 kg chất to trên đã điều chế được m kg xà chống natri gồm 28% hóa học phụ gia. M có mức giá trị


Đốt cháy trọn vẹn 1 mol hóa học béo, chiếm được CO2 và H2O hơn nhát nhau 7 mol. Phương diện khác, a mol chất bự trên chức năng tối nhiều với 800 ml dung dịch Br2 1M. Giá trị của a là


Cho những phát biểu sau:

(a) Chất béo được gọi phổ biến là triglixerit tuyệt triaxylglixerol.

Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất béo

(b) hóa học béo nhẹ nhàng hơn nước, không tan trong nước tuy thế tan các trong dung môi hữu cơ.

(c) bội nghịch ứng thủy phân chất mập trong môi trường axit là bội phản ứng thuận nghịch.

(d) Tristearin, triolein gồm công thức theo thứ tự là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.

Số tuyên bố đúng là


Cho dãy những chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số hóa học trong hàng khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng có mặt ancol là


Cho triolein lần lượt tác dụng với Na, H2 (Ni, to), dung dịch NaOH (to), Cu(OH)2. Số ngôi trường hợp có phản ứng xảy ra là:


Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH chiếm được glixerol, natri stearate và natri oleat. Đốt cháy trọn vẹn m gam X thu được H2O với 9,12 mol CO2. Còn mặt khác m gam X tính năng hoàn toàn cùng với H2 dư(xúc tác Ni, nung nóng) nhận được chất to Y. Đem tổng thể Y tính năng hoàn toàn cùng với NaOH vừa đủ, thu lấy toàn cục muối sau bội nghịch ứng đốt cháy vào oxi dư thì thu được về tối đa a gam H2O. Quý giá của a sát nhất với mức giá trị nào tiếp sau đây ?


Cho 1 mol triglixerit X chức năng với hỗn hợp NaOH dư, thu được 1 mol glixerol, 1 mol natri panmitin với 2 mol natri oleat. Tuyên bố nào tiếp sau đây sai?


Hỗn đúng theo X gồm các triglixerit. Đốt cháy trọn vẹn 0,05 mol X, nên dùng trọn vẹn 3,75 mol O2 thì thu được H2O với 2,7 mol CO2. Khía cạnh khác, xà chống hóa hoàn toàn 50,4 gam X bởi dung dịch NaOH, chiếm được glixerol và m gam muối. Quý hiếm của m là


Đốt cháy trọn vẹn a gam triglixerit X đề nghị vừa đầy đủ 3,26 mol O2, chiếm được 2,28 mol CO2 và 39,6 gam nước. Còn mặt khác thủy phân trọn vẹn a gam X trong hỗn hợp NaOH đun nóng, chiếm được dung dịch chứa b gam muối. Quý giá của b là


Thủy phân trọn vẹn triglixerit X trong dung dịch NaOH, nhận được glixerol, natri stearat với natri oleat. Đốt cháy trọn vẹn m gam X buộc phải vừa đủ 3,22 mol O2, chiếm được H2O cùng 2,28 mol CO2. Phương diện khác, m gam X tính năng tối nhiều với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là


Thủy phân hoàn toàn a mol triglixerit X trong hỗn hợp NaOH vừa đủ, nhận được glixerol và m gam hỗn hợp muối. Đốt cháy trọn vẹn a mol X cần vừa đủ 7,75 mol O2 với thu được 5,5 mol CO2. Khía cạnh khác, a mol X công dụng tối đa với 0,2 mol Br2 vào dung dịch. Quý giá của m là


Câu 40. Thực hiện thí nghiệm xà phòng chất hóa học béo:

Bước 1: mang lại vào bát sứ khoảng tầm 3 gam mỡ lợn và 6 ml dung dịch NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp và liên tiếp khuấy bằng đũa thủy tinh khoảng 30 phút, thỉnh phảng phất thêm vài giọt nước cất vào để giữ đến thể tích của hỗn hợp không đổi xong để nguội.

Bước 3: Rót thêm vào hỗn hợp 9 – 12 ml hỗn hợp NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ rồi để yên hỗn hợp.

Phát biểu nào tiếp sau đây sai?


Đốt cháy trọn vẹn một lượng chất béo X buộc phải dùng trọn vẹn 3,24 mol O2. Phương diện khác, thủy phân hoàn toàn lượng chất phệ trên bởi NaOH nhận được m gam tất cả hổn hợp hai muối của axit oleic và axit stearic. Biết lượng X trên hoàn toàn có thể làm mất màu dung dịch chứa buổi tối đa 0,04 mol Br2. Quý giá của m là


Xà chống hóa trọn vẹn m gam hỗn hợp E gồm các triglixerit bằng dung dịch NaOH, chiếm được glixerol và hỗn hợp X gồm ba muối C17HxCOONa, C15H31COONa, C17HyCOONa tất cả tỉ lệ mol tương xứng là 3 : 4 : 5. Hiđro hóa hoàn toàn m gam E, chiếm được 68,96 gam hỗn hợp Y. Trường hợp đốt cháy trọn vẹn m gam E thì nên cần vừa đầy đủ 6,14 mol O2. Giá trị của m là


Thủy phân chất khủng triglixerit X trong dung dịch NaOH bạn ta chiếm được xà chống là các thành phần hỗn hợp 2 muối natri oleat, natri panmitat theo tỉ trọng mol theo thứ tự là 2 : 1. Khi đốt cháy a mol X nhận được b mol CO2 và c mol H2O. Contact giữa a, b, c là


Khi đun nóng 2,225 kg chất khủng Tristearin (có chứa 20% tạp chất trơ) với hỗn hợp NaOH dư. Giả sử công suất của phản bội ứng 100%. Cân nặng glixerol nhận được là


Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit X bắt buộc vừa đủ 3,08 mol O2, chiếm được CO2 với 2 mol H2O. đến m gam X tính năng với hỗn hợp NaOH vừa đủ, thu được glixerol với 35,36 gam muối. Mặt khác, m gam X công dụng tối đa với a mol Br2 vào dung dịch. Quý hiếm của a là


Xà chống hóa trọn vẹn triglixerit X trong hỗn hợp NaOH dư, chiếm được glyxerol, natri oleat, natri stearat với natri panmitat. Phân tử khối của X là


Thủy phân trọn vẹn m gam triglixerit X bắt buộc dùng toàn diện 300 ml dung dịch NaOH 1M, thu được glixerol với 91,8 gam muối của 1 axit béo. Quý hiếm của m là


Khi thuỷ phân chất mập X trong dung dịch NaOH, thu được các thành phần hỗn hợp hai muối bột C17H35COONa, C15H31COONa có cân nặng hơn yếu nhau 1,817 lần và glixerol. Vào phân tử X có


Đốt cháy hoàn toàn 25,74 gam triglixerit X, thu được CO2 và 1,53 mol H2O. Mang đến 25,74 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol cùng m gam muối. Phương diện khác, 25,74 gam X tác dụng được tối đa cùng với 0,06 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của m là


Đốt cháy trọn vẹn a gam triglixerit X yêu cầu vừa đầy đủ 7,8 mol O2 nhận được 5,5 mol CO2 cùng 5,2 mol H2O. Khía cạnh khác đến a gam X bội nghịch ứng với hoàn toản dung dịch Br2. Số mol Br2 gia nhập phản ứng là:


Cho 28,96 gam tất cả hổn hợp X gồm chất to Y với axit Z (trong đó Y được chế tạo ra từ glixerol với axit Z) tác dụng vừa đầy đủ với 0,1 mol NaOH nhận được 1,84 gam glixerol. Phân tử khối của axit Z là:


Cho các sơ đồ phản ứng theo như đúng tỉ lệ mol:

(a) X + 3H2O (undersett^ooversetH_2SO_4longleftrightarrow) X1 + X2 + X3 + X4

(b) X1 + 2H2 (xrightarrowNi,t^o) X2

Cho biết: X là triglixerit gồm số links π nhỏ hơn 6 và bao gồm 55 nguyên tử cacbon vào phân tử; X1, X2, X3, X4 là hầu hết hợp chất hữu cơ không giống nhau, X2 nhiều hơn thế X3 hai đội CH2. Nhận định và đánh giá nào tiếp sau đây không đúng?


Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X buộc phải vừa đủ 0,32 mol O2 thu được 0,228 mol CO2 và 0,208 mol H2O. Khía cạnh khác, mang lại a gam X vào 45 ml dung dịch hỗn hợp tất cả NaOH 0,1M cùng KOH 0,1M sau phản bội ứng hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được hóa học rắn chứa m gam muối khan. Giá trị của m là


Hỗn thích hợp E tất cả axit panmitic, axit stearic cùng triglixerit X. Mang lại m gam E chức năng hoàn toàn với hỗn hợp NaOH dư, chiếm được 86,76 gam các thành phần hỗn hợp hai muối. Ví như đốt cháy hết m gam E thì nên vừa đầy đủ 7,47 mol O2, thu được H2O cùng 5,22 mol CO2. Trọng lượng của X vào m gam E là


Thực hiện nay xà phòng hóa m gam chất phệ X bởi KOH chiếm được 96,2 gam hóa học rắn và 9,2 gam glixerol. Giá trị m là:


Hỗn vừa lòng X gồm những triglixerit vào phân tử số đông chứa axit stearic, axit oleic, axit linoleic.Đốt cháy trọn vẹn m gam X cần a mol O2 nhận được 0,285 mol CO2. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam X bởi dung dịch NaOH vừa đủ được m1 gam muối. Quý hiếm a với m1 thứu tự là


Đốt cháy trọn vẹn m gam một triglixerit X đề nghị vừa đủ x mol O2, sau bội nghịch ứng chiếm được CO2 cùng y mol H2O. Biết m = 78x - 103y. Nếu mang lại a mol X công dụng với hỗn hợp Br2 dư thì lượng Br2 bội phản ứng buổi tối đa là 0,45 mol. Giá trị của a là


 Tiến hành phân tích xà phòng hóa chất béo:

Bước 1: đến vào chén bát sứ nhỏ tuổi khoảng 2 ml dầu dừa với 6 ml hỗn hợp NaOH 40%.

Xem thêm: Soạn Văn Hịch Tướng Sĩ Của Trần Quốc Tuấn, Soạn Văn 8 Vnen Bài 22: Hịch Tướng Sĩ

Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp, liên tục khuấy đều bởi đũa thủy tinh khoảng tầm 30 phút cùng thỉnh phảng phất thêm nước cất để giữ mang đến thể tích các thành phần hỗn hợp không đổi xong để nguội lếu láo hợp.

Bước 3: Rót thêm vào hỗn hợp 7-10 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ rồi để yên láo lếu hợp.

Cho các phát biểu sau:

(a) Sau cách 3, thấy gồm lớp hóa học rắn màu trắng nổi lên là glixerol.

(b) Thêm hỗn hợp NaCl bão hòa nóng để triển khai tăng hiệu suất phản ứng.

(c) Ở bước 2 nếu như không thêm nước cất, các thành phần hỗn hợp bị cạn khô thì bội phản ứng thủy phân ko xảy ra.

(d) Trong phân tách này, rất có thể thay dầu dừa bằng dầu nhờn dung dịch trơn máy.

Xem thêm: Saccarozo Bị Hóa Đen Trong H2So4 Đặc, H2So4 + C12H22O11 = C + H2So4

Số phát biểu đúng là


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT do Bộ tin tức và Truyền thông.