ĐỂ TRUNG HÒA 200ML DUNG DỊCH AMINO AXIT

     Bạn đang xem: để trung hòa 200ml dung dịch amino axit

Câu trả lời này còn có hữu ích không?


0
0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Cho dãy những kim loại: Na, Ca, Cu, Fe, K. Số kim loại trong dãy tính năng với H2O ở điều kiện thường chế tạo ra dung dịch bazơ là


Câu 2:


Hợp chất không làm đổi màu giấy quỳ tím độ ẩm là


Câu 3:


Ở điều kiện thường, amin X là chất lỏng, dễ bị oxi hóa lúc để ngoài không khí. Dung dịch hóa học X không làm thay đổi màu quỳ tím nhưng tác dụng với nước brom chế tác kết tủa trắng. Amin X có thể là


Câu 4:


Một este đơn chức X bao gồm M = 88. đến 17,6 gam X tác dụng hết cùng với 300ml dung dịch NaOH 1M; cô cạn dung dịch sau phản nghịch ứng chiếm được 23,2 gam chất rắn khan. Công thức cấu trúc của X là


Câu 5:


Ancol etylic chức năng được với chất nào sau đây?


Câu 6:


Thủy phân hoàn toàn m gam triglixerit X trong dung dịch NaOH. Sau bội phản ứng thu được glixerol; 15,2 gam natri oleat và 30,6 gam natri stearat. Phân tử khối của X là


Câu 7:


Cho 0,1 mol alanin tác dụng 200 ml hỗn hợp HCl 1M thu được dung dịch X. Mang lại X chức năng với 200 ml hỗn hợp NaOH 2M thu được dung dịch Y. Cô cạn hỗn hợp Y chiếm được m gam chất rắn. Quý hiếm của m là
Xem thêm: Giải Bất Phương Trình Chứa Giá Trị Tuyệt Đối Lớp 10, Giải Bất Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối

Câu 8:


Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tính bazơ bớt dần là


Câu 9:


Cho 15,6 gam tất cả hổn hợp X bao gồm Fe với Cu phản ứng với dung dịch HCl loãng (dư), đến khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 3,36 lít khí H2 (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Quý hiếm của m là


Câu 10:


Hỗn đúng theo X bao gồm glucozơ cùng saccarozơ. Thủy phân hoàn toàn 7,02 gam X trong môi trường xung quanh axit, thu được dung dịch Y. Th-nc axit trong hỗn hợp Y, sau đó cho thêm lượng dư AgNO3 trong hỗn hợp NH3, đun nóng, thu được 8,64 gam Ag. Thành phần tỷ lệ theo khối lượng của glucozơ trong X là


Câu 11:


Hỗn đúng theo X có glyxin, alanin với axit glutamic (trong kia nguyên tố oxi chiếm 41,2% về khối lượng). Mang đến m gam X tác dụng với hỗn hợp NaOH dư, chiếm được 20,532 gam muối. Quý giá của m là


Câu 12:


Đun chất phệ X với hỗn hợp NaOH chiếm được natri oleat và glixerol. Công thức của X là


Câu 13:


Cho 21,6 gam hỗn hợp X gồm metylamin, etylamin và propylamin (có tỉ lệ số mol tương xứng là 1:2:1) tác dụng hết với dung dịch HCl thu được m gam muối. Giá trị của m là


Câu 14:


Lên men một tấn khoai chứa 70% tinh bột để thêm vào ancol etylic, công suất của quy trình sản xuất là 85%. Cân nặng ancol thu được gần nhất với cái giá trị nào?


Câu 15:


Cho những vật liệu: (1) tơ olon; (2) tơ nilon-6; (3) trái bông; (4) tơ nilon-6,6. Khi đun nóng, số vật liệu bị thủy phân vào cả môi trường thiên nhiên axit và môi trường xung quanh kiềm là


Hỏi bài xích


Xem thêm: Xe Điền Linh: 1 Số Điện Thoại Nhà Xe Điền Linh Lâm Hà Xe Điền Linh

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam