CÔNG CỦA LỰC MA SÁT TRÊN MẶT PHẲNG NGHIÊNG

     
A: công cơ học gọi tắt là công (J)s: quãng đường dịch chuyển (m)F: độ phệ của lực tác dụng (N)α = $vecF,vecs$: là góc hợp vị véc tơ lực với véc tơ đưa dời.

Bạn đang xem: Công của lực ma sát trên mặt phẳng nghiêng

Bạn đã xem: Công của lực ma tiếp giáp trên khía cạnh phẳng nghiêng

Hoặc rất có thể phân tích lực công dụng vào thiết bị thành các thành phần lực theo phương tuy vậy songvà phương vuông góc với phương chuyển động. Nguyên tố lực sinh công là thành phần lực, hoặc phù hợp lực tất cả phương tuy vậy song với phương gửi động.

Chọn chiều dương là chiều chuyển động

A = (F1 + F2 + F3 + … + Fn)s

Trong đó

F1 → Fn: là các thành phần lực tuy nhiên song với phương chuyển độngFi: lấy lốt + nếu lực cùng chiều hoạt động và lấy dấu “-” nếu như ngược chiều đưa động

Video bài bác giảng công cơ học, công suất

Bài công cơ học, công suất, bảo toàn công

Bài 1: tác dụng lực không thay đổi 150N theo phương phù hợp với phương ngang góc 30o vào vật trọng lượng 80kg làm cho vật hoạt động được quãng 20m. Tính công của lực tác dụng.

Hướng dẫn

A = F.s.cosα = 150.20.cos30o = 2598(J)

Bài 2: Vật 2kg trượt bên trên sàn có hệ số ma giáp 0,2 dưới công dụng của lực ko đổi bao gồm độ khủng 10N hợp với phương ngang góc 30o. Tính công của lực F cùng lực ma giáp khi vật hoạt động được 5s, đem g = 10m/s2.

Hướng dẫn

Phân tích bài bác toán


*

m = 2kg; µ = 0,2; g = 10m/s2; F = 10N; α = 30o; t = 5s

Giải

Chọn chiều dương là chiều vận động của vật

F$_ms$ = µ.(P – Fsinα) = 3N

Áp dụng định quy định II Newton theo phương ngang:

Fcosα – F$_ms$ = ma = > a = 2,83m/s2

quãng lối đi được trong 5s: s = 0,5.a.t2 = 35,375(m)

$A_F$ = F.s.cosα = 306,4(J)

$A_Fms$ = F$_ms$.s.cos180o = -106,125(J)

Bài 3: thứ 2kg trượt lên phương diện phẳng nghiêng góc 30o với vận tốc ban đầu là 4m/s, biết thông số ma ngay cạnh trượt là 0,2. Tính công của trọng lực và công của lực ma sát, đến g = 10m/s2

Hướng dẫn

Phân tích bài xích toán


*

m = 2kg; α = 30o; g = 10m/s2; µ = 0,2.

vo = 4m/s; vật dừng lại v = 0;

Giải

Chọn chiều dương là chiều vận động của vật.

F$_ms$ = µN = µ.Pcosα = µ.mg.cosα = 2√3 (N)

áp dụng định cách thức II Newton lên phương của khía cạnh phẳng nghiêng

-F$_ms$ – Psinα = ma = > a = -6,73 (m/s2)

Quãng đường nhưng vật đi được trước lúc dừng lại:

v2 – vo2 = 2as = > s = 1,189m

Công của trọng lực: $A_P $ = (Psinα).s.cos180 = -11,89 (J)

Công của lực ma sát: $A_Fms$ = F$_ms$.s.cos180 = -2,06 (J)

Bài 4: Ô sơn 2 tấn hoạt động thẳng nhanh dần đầy đủ từ địa chỉ đứng yên sau khi đi được 200m đạt tốc độ 20m/s. Biết hệ số ma sát là 0,2 tính công lực phát cồn và lực ma sát, đến g = 10m/s2

Hướng dẫn

Phân tích bài xích toán

m = 2000kg; s = 200m; vo = 0; v = 20m/s; µ = 0,2; g = 10m/s2

Giải

chọn chiều dương là chiều hoạt động của xe

v2 – vo2 = 2as = > a = 1(m/s2)

F$_ms$ = µ.N = µ.mg = 4000N

áp dụng định phương pháp II Newton theo phương ngang

F$_K$ – F$_ms$ = ma = > F$_K$ = F$_ms$ + ma = 6000 (N)

$A_F$ = F$_K$.s = 6000.200 = 1,2.106 (J)

$A_Fms$ = -F$_ms$.s = 4000.200 = 0,8.106(J)

Bài 5: Một thang máy trọng lượng m = 800kg hoạt động thẳng vùng lên cao 10m. Tính công của hộp động cơ để kéo thang máy đi lên khi:

a/Thang máy tăng trưởng đều.

b/Thang máy tăng trưởng nhanh dần số đông với tốc độ 1m/s2. Mang g = 10m/s2.

Hướng dẫn

Chọn chiều dương là chiều chuyển động đi lên của thang máy

a/ thang máy đi lên đều = > F$_K$ = phường = m.g = 800.10 = 8000 (N)

$A_F $ = F.s = 8000.10 = 80000 (J)

b/ thang máy tăng trưởng nhanh dần dần đều: F$_K$ – p = ma = > F$_K$ = p + ma = 8800 (N)

$A_F$ = F.s = 8.800.10 = 88000(J)

Bài 6: Một đồ 1,5kg trượt từ bỏ đỉnh cùng với vận tốc lúc đầu 2m/s xuống chân dốc nghiêng một góc 30o so với phương ngang. đồ dùng đạt gia tốc 6m/s khi tới chân dốc, Biết dốc lâu năm 8m. đem g = 10m/s2. Tính:

a/Công của trọng lực.

b/Công của lực ma sát.

c/ hệ số ma gần kề giữa vật cùng mặt phẳng nghiêng.

Hướng dẫn

Phân tích bài toán


*

m = 1,5kg; α = 30o; g = 10m/s2;

vo = 2m/s; v = 6m/s; s = 8m

Giải

Chọn chiều dương là chiều hoạt động của vật

v2 – vo2 = 2as = > a = 2m/s2

Áp dụng định nguyên tắc II Newton theo phương của phương diện phẳng nghiêng

Psinα – F$_ms$ = ma = > F$_ms$ = mg.sinα – ma = 4,5(N)

a/ $A_P$ = Psinα.s = 60(J)

b/ $A_Fms$ = -F$_ms$.s = -36 (J)

c/ F$_ms$ = µ.N = µ.Pcosα = µ.m.g.cosα = > µ = 0,346

Bài 7: Một ô tô 1,5tấn vận động chậm dần mọi từ vận tốc thuở đầu 10m/s dưới công dụng của lực ma sát. Tính công và công suất của lực ma gần kề từ lúc xe hơi tắt máy cho đến lúc giới hạn lại, biết thông số ma gần kề 0,2 mang lại g = 10m/s2.

Hướng dẫn

Phân tích bài xích toán

m = 1500kg; vo = 10m/s; v = 0; µ = 0,2; g = 10m/s2.

Giải

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe sau thời điểm tắt máy

áp dụng định hình thức II Newton:

-F$_ms $ = ma = > -µ.mg = ma = > a = -2(m/s2)

v2 – vo2 = 2as = > s = 25(m)

v = vo + at = > t = 5(s)

$A_Fms$ = -F$_ms$.s = -75000(J)

P = |A|/t = 15000W

Bài 8: Vật trọng lượng 10kg trượt không ma ngay cạnh dưới chức năng theo phương ngang của lực có độ lớn không đổi bằng 5N tính

a/Công của lực trong giây thứ bố và thiết bị tư.

b/Công suất liền của lực làm việc đầu giây sản phẩm công nghệ năm.

Hướng dẫn

a/ gia tốc a = F/m = 0,5m/s2.

quãng đường đi được trong giây vật dụng 3:

s3 = 0,5.a(32 – 22) = 1,25 (m)

quãng đường đi được vào giây trang bị 4:

s4 = 0,5.a.(42 – 32) = 1,75 (m)

A3 = F.s3 = 5.1,25 = 6,25(J);

$A_4 $ = F.s4 = 5.1,75 = 8,75 (J)

b/ vận tốc tức thời của đồ dùng ở đầu giây đồ vật 5 (cuối giây đồ vật 4):

v = at = 2 (m/s)

công suất tức thời sinh hoạt đầu giây lắp thêm 5:

P = F.v = 5.2 = 12,5 (W)

Bài 9: Otô 2,5 tấn hoạt động thẳng phần đa trên phương diện phẳng ngang hệ số ma liền kề 0,1 với gia tốc 15m/s. Lấy g = 10m/s2

a/ Tính hiệu suất động cơ

b/ Ô tô ban đầu chuyển hễ thẳng cấp tốc dần đều sau 20s đạt tốc độ 20m/s. Tính công suất trung bình của hộp động cơ trong thời gian đó.

Hướng dẫn

a/ ô tô hoạt động đều = > F$_k$ = F$_ms$ = µ.mg = 0,1.2,5.103.10 = 2,5.103(N)

công suất của rượu cồn cơ: phường = F$_k$.v = 2,5.103.15 = 37500 (W)

b/ gia tốc: a = (v-vo)/t = 0,25 (m/s2),

quãng đường s = vot + 0,5at2 = 350m

áp dụng định qui định II Newton:

F$_k$ – F$_ms$ = ma = > F$_k$ = ma + F$_ms$ = 3125 (N)

công của động cơ: A = F$_k$.s = 3125.350 = 1093750 (J)

công suất trung bình: p = A/t = 54687 (W)

Bài 10: tác dụng vào thứ 2kg đứng yên ổn một lực không đổi 10N làm vật trượt theo phương ngang. Sau 2 giây thiết bị có vận tốc 6m/s, lấy g = 10m/s; thông số ma gần kề là µ. Tính

a/Công và công suất trung bình của lực tác dụng

b/Công và công suất trung bình của lực ma liền kề trong thời gian đó.

c/ hệ số ma ngay cạnh giữa vật với mặt phẳng ngang.

d/ công suất tức thời của lực tác dụng và lực ma liền kề tại thời điểm 1 giây.

Hướng dẫn

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật

gia tốc a = (v-vo)/t = 3m/s2;

quãng con đường s = 0,5.at2 = 6(m)

áp dụng định chế độ II Newton:

F – F$_ms$ = ma = > F$_ms$ = F – ma = 4(N)

a/ $A_F$ = F.s = 10.6 = 60 (J); P$_F$ = A/t = 30 (W)

b/ $A_Fms$ = -F$_ms$.s = -24 (J); P$_Fms$ = |A|/t = 12 (W)

c/ µ = F$_ms$/mg = 0,2

d/ tại thời khắc 1s tốc độ của đồ vật v = at = 3 (m/s)

P$_F$ = F.v = 10.3 = 30W

P$_Fms$ = F$_ms$.v = 4.3 = 12W

Bài 11. Vật dụng m = 5kg được thả rơi từ độ dài h = 4m xuống một hồ nước sâu 2m. Tính công của trọng tải khi đồ dùng rơi tới lòng hồ.


*

*

α = 30o; m1 = 1kg; m2 = 2kg. Tính công của trọng lực của khối hệ thống khi m1 đi lên không ma sát trên khía cạnh phẳng nghiêng được quãng mặt đường 1m

Hướng dẫn


Bài 13. Lò xo gồm độ cứng k = 50N/m. Tính công của lực lũ hồi của lò xo khi nó dãn thêm 10cm từ

a/ Chiều lâu năm tự nhiên

b/ vị trí đã dãn 10cm

c/ vị trí sẽ nén 10cm

Hướng dẫn

công của lực bọn hồi A = 0,5k(x12 – x22)

Chọn gốc vắt năng tại vị trí lò xo bao gồm độ nhiều năm ban đầu, chiều dương hướng xuống

a/ x1 = 0; x2 = 0,1m = > A1 = -0,25J

b/ x1 = 0,1m; x2 = 0,1 + 0,1 = 0,2m = > A2 = -0,75J

c/ x1 = -0,1m; x2 = 0 = > A3 = 0,25J

Nhận xét A12 hệ thừa nhận công = > nhằm lò xo dãn phải cung cấp năng lượng cho hệ

A3 > 0 = > hệ sinh công = > lò xo khi bị nén vẫn tự có mặt năng lượng để làm lò xo dãn.

Bài 14. Khi một lò xo nhẹ, đầu trên nỗ lực định, đầu bên dưới treo một đĩa cân trọng lượng 100g thì lò xo có chiều dài 10cm. Đặt thêm lên một đĩa cân vật trọng lượng 200g lốc xoáy dãn thêm và gồm chiều dài 14cm so với vật tại vị trí cân bằng. Tính công của trọng tải và lực bầy hồi của lò xo lúc lò xo dãn thêm.

Xem thêm: ✅ Bảng Chữ Cái Tiếng Hàn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️, Bảng Chữ Cái Tiếng Hàn Chuẩn & Đầy Đủ Nhất

Hướng dẫn


Lo: chiều dài thoải mái và tự nhiên của lò xo

L1: chiều nhiều năm của lò xo lúc treo vật dụng m1

L2: chiều nhiều năm của lò xo khi thêm trang bị m2

Công của trọng lực khi thêm thiết bị m2

$A_p$ = (m1 + m2)gh = (m1 + m2)g(L2 – L1) = 0,12J

m1g = k(L1 – Lo) (1)

(m1 + m2)g = k(L2 – Lo) (2)

Từ (1) với (2) = > k = 50N/m

= > x1 = L1 – Lo = 0,02m

x2 = L2 – Lo = 0,06m

Công của lực bọn hồi

$A_đh$ = 0,5k(x12 – x22) = -0,08J

Bài 15. Một thứ m = 100g trượt không vận tốc đầu từ đỉnh xuống chân một khía cạnh phẳng nghiêng lâu năm L = 2m, độ cao h = 0,4m. Tốc độ ở chân phương diện phẳng nghiêng là 2m/s. Tính công của lực ma sát.

Hướng dẫn

Chọn chiều dương là chiều hoạt động của vật


Gia tốc của thứ a = v$_B$2/2L = 1m/s2

Theo định biện pháp II Newton = > mgsinα – F$_ms$ = ma = > F$_ms$ = m(gsinα – a)

$A_Fms$ = – F$_ms$L = -0,2J

Bài 16. Súng khối lượng 50kg phun đạn theo phương ngang. Trọng lượng đạn 2kg, tốc độ rời nòng là 500m/s. Sau khoản thời gian bắn, súng lag lùi một quãng 50cm. Tính lực hãm trung bình đặt lên trên súng với công của lực hãm.

Hướng dẫn

Gọi m1; m2 là cân nặng của súng cùng đạn

v1; v2: vận tốc của súng cùng đạn sau khoản thời gian bắng

.Bảo toàn đụng lượng = > m1v1 = m2v2 = > v1 = 20m/s

Chọn chiều dương là chiều hoạt động của súng = >

gia tốc mức độ vừa phải của súng: a = -v12/2s = -400m/s2

= > F$_h$ = m1a = > F$_h$ = -20000N = > $A_h$ = F$_h$s = -10000J


Hướng dẫn

Tại B:

x$_B$ = (vocosα)t (1)

y$_B$ = h = (vosinα)t – 0,5gt$^2 $(2)

y$_B$ = x$_B$.tanβ (3)

từ (1) cùng (2) cùng (3) = > vo = 0,5gt/(sinα – cosα.tanβ) (4)

thay (4) vào (2) = > h = 0,5gt2()

$A_p$ = – mgh = -1,25J

Bài 18. Một mũi tên được bắn từ một chiếc cung tất cả chiều dày cung L = 1m. Dây được kéo căng đoạn h = 5cm. Lực bầy hồi của dây cung coi như không đổi và bởi 300N = T. Biết lúc α nhỏ dại thì sinα ≈ rã α ≈ α (rad). Tính công của lực lũ hồi từ thời gian tên bắt đầu chuyển động đến lúc rời dây cung.


Mũi tên tránh dây cung lúc dây cung trở về tâm trạng không thay đổi dạng

= > mũi tên đi được quãng con đường s = h

Fmax = 2Tsinα = 2T.tanα = 4T.h/L

Hợp lực bọn hồi rất tiểu khi dây cung không biến dị Fmin = 0

Lực bầy hồi vừa đủ F = (Fmax + Fmin)/2 = 2T.h/L

= > A = Fh = 1,5J

Bài 19. Một vật nhỏ khối lượng m = 50g được kéo trượt thật chậm trên đoạn đường là 1/4 đường tròn bán kính R = 1m. Hệ số ma tiếp giáp µ = 0,1 như hình vẽ. Lực kéo luôn hướng tiếp đường với quỹ đạo. Tính công của lực ma sát.


Xét đoạn BB’ rất nhỏ = > độ lâu năm cung BB’ ≈ độ lâu năm đoạn BB’

= > Δ$A_ms$ = -F$_ms$BB’ = -(µ.mgcosα).ΔL/cosα = -µmg.ΔL

Công của lực ma giáp khi kéo vật trên 1/4 con đường tròn tự A → B’

$A_ms$ = ΣΔ$A_ms$ = -µ.mg. ΣΔL = -µ.mg.R = -0,05J

Bài 20. Trục kéo có nửa đường kính r = 20cm, tay quay lâu năm L = 60cm. Sử dụng định phương tiện bảo toàn công để tính lực cần tác dụng vào tay quay nhằm kéo một vật khối lượng m = 45kg từ dưới lên.


Khi tay quay và trục quay được 1 vòng thì

Điểm đặt lực kéo dịch chuyển được quãng đường là s1 = 2π.L

Điểm đặt của trọng lực di chuyển được quãng đường: s2 = 2π.r

Công của lực kéo cùng lực cản là

$A_K$ = F.s1 = F.2π.L

$A_C$ = -P.s2 = -mg.2π.r

Theo định biện pháp bảo toàn công: $A_K$ = |$A_C$| = > F = mg.(r/L) = 150N

Bài 21. Hòn đá mài nửa đường kính 20cm con quay với tần số 180vòng/phút. Tín đồ ta cần sử dụng một lực 20N nhằm ấn một vận lên vành đá mài. Tính công vì chưng đá mài triển khai trong 2 phút. Biết thông số ma gần kề giữa vật cùng đá mài là 0,3.

Hướng dẫn

trong 2 phút đá mài cù được n = 2 * 180 = 360vòng

s = n.2π.r = 720π. R

Công của lực ma sát: $A_Fms$ = -F$_ms$.s = -µF.720.π.r

Công vì đá mài triển khai A = |$A_Fms$| = 2713J

Bài 22. Thác nước cao 30m, từng giây đổ xuống 300m3 nước. Tận dụng thác nước rất có thể xây dựng trảm thủy điện năng suất bao nhiêu? Biết hiệu suất của trạm thủy điện là 75%.

Hướng dẫn


Bài 23. Một thang cuốn tất cả độ cao h với nghiêng góc α với khía cạnh ngang. Thang cuốn đi xuống mọi với gia tốc v. Tính công vì chưng người, cân nặng m, tiến hành khi đi lên thang cuốn trong thời hạn t. Xét vào hệ qui chiếu

a/ thêm với đất

b/ lắp với thang.

Hướng dẫn


Bài 24. Tính công buộc phải để năng một gai xích trọng lượng 5kg, chiều nhiều năm 1m lúc đầu nằm cùng bề mặt đất, nếu người cầm một đầu xích thổi lên độ cao 2m.

Hướng dẫn


Bài 25. A/ search quãng đường xe đạp điện đi được khi sút một vòng bàn đạp, biết số răng của đĩa gấp 2 lần số răng của líp và 2 lần bán kính của bánh xe cộ là 700mm.

b/ Đạp lên bàn đạp một lực 56N theo phương tiếp tuyến đường quỹ đạo thì lực truyền đến điểm tiếp xúc M của bánh xe với mặt khu đất là bao nhiêu. Biết đùi đĩa xe đạp dài 20cm và gấp 2 lần nửa đường kính đĩa. Những bán kính của đĩa với líp tỉ lệ thành phần với số răng, xích truyền hoàn toản lực. Bỏ qua mất ma sát. Kiểm bệnh lại định luật pháp bảo toàn công từ hiệu quả trên.

Hướng dẫn


Bài 26. Một cần trục nâng phần đa một vật khối lượng 1 tấn lên cao 10m trong thời gian 30s.

a/ Tính công của lực nâng

b/ Nếu hiệu suất của động cơ là 60%. Tính công của cồn cơ buộc phải trục.

c/ Nếu phải nâng đều một vật khối lượng 2 tấn cũng lên rất cao 10m thì thời hạn nâng là bao nhiêu.

Hướng dẫnBài 27. Sau thời điểm cất cánh 0,5 phút, trực thăng gồm m = 6 tấn, lên tới độ cao h = 900m. Coi vận động là nhanh dần đều. Tính công của hộp động cơ trực thăng.Hướng dẫnBài 28. Yêu cầu trục nâng một đồ m = 100kg từ phương diện đất lên rất cao theo phương trực tiếp đứng. Trong 10m đầu tiên, vật tăng trưởng nhanh dần đầy đủ với gia tốc 0,8m/s2. Sau đó, vật đi lên chậm dần những thêm 10s nữa rồi dừng lại. Tính công do đề nghị trục thực hiện.Hướng dẫnBài 29. Một chiếc thùng m = 90kg vận động thẳng hầu như trên sàn dựa vào lực đẩy F1 = 300N; α1 = 30o với lực kéo F2 = 300N, α2 = 45o như hình vẽ.

a/ Tính công của từng lực công dụng lên thùng trên quãng mặt đường 20m

b/ Tìm hệ số ma tiếp giáp giữa thùng và sàn.


Hướng dẫnBài 30. đường tròn có 2 lần bán kính AC = 2R = 1m. Lực F tất cả phương song song cùng với AC có chiều không đổi và tất cả độ bự F = 600N. Tính công của lực F khi điểm đặt của F vạch

a/ nửa đường tròn AC

b/ cả mặt đường tròn

Hướng dẫnBài 31. Một trực thăng có cân nặng m = 5 tấn.

a/ Trực thăng bay lên đều, lên cao 1km trong thời hạn 50s. Bỏ lỡ sức cản của ko khí. Tính công suất của động cơ.

b/ trực thăng cất cánh lên nhanh dần hồ hết không gia tốc đầu, lên cao 1250m trong 50s. Mức độ cản của không khí bằng 10% trọng lượng của trực thăng. TÍnh hiệu suất trung bình với công suất cực to của động cơ trong thời hạn trên.

Hướng dẫnBài 32. Xe cân nặng m = 200kg, vận động trên dốc nhiều năm 200m, cao 10m.

a/ xe chuyển động thẳng hầu hết với gia tốc 18km/h, năng suất của hộp động cơ là 0,75kW. Tìm quý hiếm lực ma sát.

Xem thêm: Tại Sao Lại Không Tải Được Ứng Dụng Trên Ch Play? Tại Sao Không Tải Được Ứng Dụng Trên Ch Play

b/ tiếp nối xe vận động xuống dốc cấp tốc dần đều, tốc độ xe sinh hoạt định dốc là 18km/h, sống chân dốc là 54km/h. Tính công bởi vì xe triển khai khi down và hiệu suất trung bình, công suất tức thời ở chân dốc. Biết lực ma cạnh bên không đổi.

Hướng dẫnBài 33. Xe chạy xe trên mặt đường nằm ngang với tốc độ 60km/h. Đến quãng mặt đường dốc, lực cản tăng nơi bắt đầu 3 tuy vậy mở ga về tối đa cũng chỉ tăng năng suất động cơ lên được 1,5lần. Tính tốc độ tối đã của xe trên đường dốc.Hướng dẫnBài 34. Đầu lắp thêm xe lửa công suất không đổi hoàn toàn có thể kéo đoàn tàu m1 = 200 tấn lên dốc gồm góc nghiêng α1 = 0,1rad với gia tốc v1 = 36km/h xuất xắc lên dốc gồm góc nghiêng α2 = 0,05rad với vận tốc v2 = 48km/h. Tính độ to của lực cản F$_c$ biết F$_c $ ko đổi cùng sinα ≈ α (α nhỏ)Hướng dẫnBài 35. Một đầu thứ xe lửa, trọng lượng m, công suất không đổi, có thể chuyển động đều lên phương diện phẳng nghiêng góc α. Hỏi đầu máy có thể kéo thêm 1 toa xe cộ khác trọng lượng m1 bởi bao nhiêu để vẫn vận động đều với vận tốc cũ trên mặt phẳng ngang? biết hệ số ma gần cạnh giữa mặt đường ray với xe là µ.Hướng dẫnBài 36. Nhị ô tô hiệu suất N1; N2 không đổi, vận động đều với vận tốc v1; v2. Giả dụ hai xe hơi nối với nhau và thuộc mở máy hoạt động cùng chiều (ô sơn trước đó có tốc độ lớn đang chạy trước) thì tốc độ các xe pháo khi vận động đều là bao nhiêu. Biết lực cản để lên mỗi xe ko đổi.Hướng dẫnBài 37: một xe pháo 500kg vẫn đứng im chịu tính năng của một lực không đổi nằm ngang hoạt động thẳng cấp tốc dần phần nhiều đạt gia tốc 4m/s sau khi đi được quãng mặt đường 5m. Khẳng định công và hiệu suất trung bình của lực tác dụng, biết hệ số ma sát 0,01. Mang g = 10m/s².Hướng dẫn

Phân tích bài xích toán

m = 500kg, vo = 0; v = 4m/s; s = 5m, µ = 0,01

Giải

v2 – vo2 = 2as = > a = 1,6m/s2

F$_ms$ = µ.mg = 50N

$A_ms$ = -F$_ms$.s = -250 (J)

0,5mv2 – 0,5mvo2 = $A_F$ + $A_ms$ = > $A_F$ = 4250(J)

v = vo + at = > t = 2,5(s)

P = $A_F$/t = 1700(W)

Bài cùng nhà đề:

ShareShare VẬT LÝ 10 | VẬT LÝ 11 | VẬT LÝ 12 | TÀI LIỆU VẬT LÝ TOÁN 10 | TOÁN 11 | TOÁN 12 | HỌC247Post Tags Post Tagsbài tập công cơ họccông cơ họccông suất tìm kiếm for: tìm kiếm gmail.com