Bài tập về it was not until

     

Cấu trúc It was not until là 1 trong những trong những cấu trúc ngữ pháp giờ đồng hồ Anh thường thấy trong cả Writing lẫn Speaking. Trong bài viết ngày hôm nay, Luyện thi IELTS Vietop để giúp bạn hiểu thêm về cấu trúc It was not until cũng như tổng đúng theo các dạng bài bác tập It was not until nhé!


*
*
*

Bài 1: Supply the correct khung of the words in the brackets

It was not until her mother came back trang chủ that she ______(do) homework.It was not until he was threatened that he (tell) _____ the truth.It was not until Peter (feel) ______ too exhausted that he stopped studying.It was not until we (be) _____ in grade 1 that we ______ (study) English.It was not until she ______(pass) the university exam that she ______(buy) a car.It ______(be) not until David ______(be) 14 that he ______(know) how to ride a bike.It was not until she ______(be) đôi mươi that she ______(study) abroad.It ______(be) not until midnight that I ______(go) khổng lồ bed.Not until my mother ______(call) me did I stop being upset.It was not until the kết thúc of last day that we ______(finish) our report.Not until my mother ______(come) back trang chủ did I eat dinner.It was not until the age of 40 that Michelle ______(become) famous.It was not until midday that he ______(eat) lunch.It was not until 2 hours ago that it ______(stop) raining.It was not until he ______(help) me that I ______(do) all my homework.

Bạn đang xem: Bài tập về it was not until

Bài 2: Choose the correct options

It was not until midnight ______________.

A. Did they sleep B. Had they slept

C. That they had slept D. That they slept

It was not until năm ngoái that this hospital______________

A. Builds B. Built C. Had built D. Was built

It was not until 1990 that I ______________ her.

A. Know B. Knowing C. Khổng lồ know D. Knew

It _________________ until his mother came that he cleaned his room.

A. Was B. Were C. Was not D. Were not

It was not until I ______________ to lớn study university that my father bought me a new phone.

A. Go B. Went C. Am going D. Will go

It was not until ______________ that I visited Tokyo.

A. Next month B. Last month C. Month D. The month

It was not _______________ 2010 that he played basketball.

A. In B. At C. Until D. By

It was not until October that I ______ my homeland.

A. Leave B. Leaves C. Leaving D. Left

It was not until half past eight that he ______.

A. Appear B. Appeared C. Appearing D. Appears

It was not until he ______ that we ______ the truth.

A. Told – knew B. Tell – know

C.telling – knowing D. Tells – know

Bài 3: Underline & correct the mistakes in these sentences. Write “True” if the sentence is right

It was not until the mother came when the children slept.It is not until midday that he woke up.It was not until he was 40 that he was rich.It was not until 8 o’clock that Mary finishes her task.It was not until last year that I fly lớn Japan.It was not until she was 10 that she could play the piano.It was not until I went khổng lồ school that I realized I forget my book.It was not until we graduated that we had a job.It was not until I came that my mother cooked dinner for me.It was not until in the 19th century when the cinema became an industry.

Bài 4: Rewrite the following sentences with the words given

I didn’t write an IELTS essay until midnight. (THAT)Not until he was 1 did he start walking. (DIDN’T)Not until we reached the đứng đầu did we realize how far we had gone. (NOT)Not until last year did I see the ocean. (UNTIL)It was not until the water was cut off that they paid the bill. (PAY)I had reached my school before I realized that I forgot my pen. (DID)The boys didn’t stop playing games until their mother came. (THAT)It was not until yesterday that the letter arrived. (DID)Not until last summer did we travel to lớn Vietnam. (UNTIL)The police didn’t arrest the robber until they had proof. (ARREST)

Bài 5: Rewrite these sentences with the same meaning

I couldn’t finish my mathematics homework until Hannah helped me.

-> Only when _______________________________________.

I couldn’t say anything until I had more information.

-> Only when _______________________________________.

She didn’t become a famous singer until she left her homeland.

-> Only when _______________________________________.

Xem thêm: Khám Phá Bí Mật Về Chiều Cao Hiện Tại Của Bts 2021, Thông Tin Chiều Cao Thành Viên Bts Là Bao Nhiêu

The children didn’t bởi vì their homework until their father came home.

-> Only when _______________________________________.

He didn’t know how lớn swim until he was 10.

-> Only when _______________________________________.

It was not until they were in grade 5 that they began to lớn learn Chinese.

-> Only when _______________________________________.

Not until the rain stopped could they go shopping.

-> Only when _______________________________________.

Đáp án

Bài 1: Supply the correct size of the words in the brackets

did 2. Told 3. Felt 4. Were – studied 5. Passed – bought

6. Was – was – knew 7. Was – studied 8. Was – went 9.called 10.finished

11.came 12.became 13.ate 14.stopped 15. Helped – did

Bài 2: Choose the correct options

D 2. D 3. D 4. C 5. B

6. B 7. C 8. D 9. B 10.A

Bài 3: Underline & correct the mistakes in these sentences. Write “True” if the sentence is right

when -> thatis -> notTruefinishes -> finishedfly -> fliedTrueforget -> forgotTrueTruewhen -> that

Bài 4: Rewrite the following sentences with the words given

It was not until midnight that I wrote an IELTS essay.He didn’t start walking until he was 1.It was not until we reached the top that we realized how far we had gone.It was not until last year that I saw the ocean.

= I didn’t see the ocean until last year.

Not until the water was cut off did they pay the bill.

= They didn’t pay the bill until the water was cut off.

Not until I had reached my school did I realize that I forgot my pen.It was not until their mother came that the boys stopped playing games.Not until yesterday did the letter arrive.It was not until last summer that we traveled khổng lồ Vietnam.

= We didn’t travel khổng lồ Vietnam until last summer.

Not until the police had proof did they arrest the robber.

Xem thêm: Quà Sinh Nhật Cho Bé Gái 11 Tuổi, Tặng Gì Cho Trẻ 11 Tuổi

Bài 5: Rewrite these sentences with the same meaning

Only when Hannah helped me could I finish my mathematics homework.Only when I had more information could I say anything.Only when she left her homeland did she become a famous singer.Only when their father came home did the children vì chưng their homework.Only when he was 10 did he know how to lớn swim.Only when they were in grade 5 did they begin lớn learn Chinese.Only when the rain stopped could they go shopping.

Hy vọng rằng sau thời điểm luyện tập một vài dạng bài bác tập về kết cấu It was not until, chúng ta đã cầm được kỹ năng tổng quan cũng giống như thành thạo loại ngữ pháp giờ Anh nay. Vietop chúc chúng ta thi xuất sắc môn giờ Anh nhé!