BÀI TẬP TÍNH PH CÓ ĐÁP ÁN

     
a. PH cùng với axit, bazo mạnhb. PH cùng với axit, bazo yếuc. Bài toán về trộn loãng, xáo trộn dung dịch những chất điện ly để có được pH định trước.

Bạn đang xem: Bài tập tính ph có đáp án


Bài tập phương pháp, cách tính pH hay, chi tiết

A. Phương thức giải và Ví dụ minh họa

a. PH cùng với axit, bazo mạnh

Phương pháp


Liên quan: bai tap ve ph co loi giai

– Tính nồng độ H+/OH-

– Áp dụng công thức tính pH: pH=-lg

– Nếu là dung dịch bazo ta tính nồng độ OH- ⇒ pOH ⇒ pH= 14 – pOH

Ví dụ minh họa

Bài 1: Trộn 10g dung dịch HCl 7,3% với 20g dung dịch H2SO4 4,9% rồi thêm nước để được 100ml dung dịch A. Tính pH của dung dịch A.

Hướng dẫn:

Số mol HCl là nHCl = (10.7,3)/(100.36,5) = 0,02 mol

Số mol H2SO4 là nH2SO4 = (20.4,9)/(100.98) = 0,01 mol

Phương trình năng lượng điện ly: HCl → H+ + Cl-

0,02 → 0,02 mol

H2SO4 → 2H+ + SO42-

0,01 → 0,02 mol

Tổng số mol H+ là nH+ = 0,02 + 0,02 = 0,04 mol

CM(H+) = 0,04/0,1 = 0,4 M ⇒ pH = 0,4

Bài 2: Hoà tung 3,66 gam hỗn hợp Na, ba vào nước dư chiếm được 800ml dung dịch A với 0,896 lít H2 (đktc). Tính pH của dung dịch A

Hướng dẫn:

nH2 = 0,896/22,4 = 0,04 mol

Gọi số mol của na và bố lần lượt là x, y mol. Ta có: 23x + 137y = 3,66 (1)

Na + H2O → NaOH + 50% H2

x → x → x/2 mol

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

y → y → y mol

⇒ x/2 + y = 0,04 (2)

Từ (1), (2) ta có: x = 0,04 với y = 0,02

Phương trình năng lượng điện ly: NaOH → Na+ + OH-

0,04 0,04 mol

Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH-

0,02 0,04 mol

Tổng số mol OH- là: nOH- = 0,08 mol

CM(OH-) = 0,08/0,8 = 0,1 M ⇒ pOH = 1 ⇒ pH = 13

Bài 3: hài hòa 4,9 mg H2SO4 vào nước thu dược 1 lít dd. PH của dd nhận được là:

Hướng dẫn:

nH2SO4 = 4,9/98 = 0,05 mol ⇒ CM(H2SO4) = 5.10-5/1 = 5.10-5 M

= 10-4 M ⇒ pH = -log(10-4) = 4

Bài 4: cho 15 ml hỗn hợp HNO3 có pH = 2 trung hòa hết 10 ml hỗn hợp Ba(OH)2 có pH = a. Quý hiếm của a là:

Hướng dẫn:

nHNO3 = 1,5.10-2.10-2 = 1,5.10-4 ⇒ nBa(OH)2 = 7,5.10-5 mol

Bài 5: Hoà tung m gam Zn vào 100 ml dung dịch H2SO4 0,4M chiếm được 0,784 lít khí hiđro và dung dịch X. Tính pH của dung dịch X?

Hướng dẫn:

nH2 = 0,784/22,4 = 0,035 mol ⇒ mol axit H2SO4 bội phản ứng là 0,035 mol

Mol axit H2SO4 dư = 0,04 – 0,035 = 0,005 mol ⇒ = 0,1 ⇒ pH = 1

Bài 6: A là dung dịch HNO3 0,01M ; B là dung dịch H2SO4 0,005M. Trộn các thể tích bằng nhau của A và B được dung dịch X. Tính pH của dung dịch X

Hướng dẫn:

Tổng mol H+ là 0,02 mol ⇒ = 0,01 ⇒ pH = 2

b. PH cùng với axit, bazo yếu

Phương pháp

Tương tự như axit mạnh.

Sử dụng kết hợp công thức tính độ điện ly α, hằng số năng lượng điện ly axit, bazo: Ka, Kb

-Độ điện li α của chất điện li là tỉ số giữa số phân tử phân li ra ion (n) và tổng số phân tử hòa tung (no)

*

-Hằng số phân li axit: HA ⇔ H+ + A-

*
( chỉ phụ thuộc vào bản chất axit và nhiệt độ)

-Hằng số phân li bazo: BOH ⇔ B+ + OH-

*

( chỉ phụ thuộc vào bản chất bazơ và nhiệt độ)

Ví dụ minh họa

Bài 1: Hoà rã 1,07g NH4Cl vào nước được 2 lít hỗn hợp X.

a. Tính pH của dung dịch X biết hằng số phân li bazơ của NH3 là 1,8.10-5.

b. Nếu cấp dưỡng dung dịch X 100 ml dd HCl 0,01M được dd Y. Tính pH của dd Y?

Hướng dẫn:

a. nNH4Cl= 1,07/53,5 = 0,02 ⇒ CM(NH4Cl) = 0,02/2 = 0,01 M

Phương trình điện ly:

NH4Cl → NH4+ + Cl-

0,01 …… 0,01

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O+

Ban đầu: 0,01

Điện ly: x …………………..x………x

Sau năng lượng điện ly : 0,01-x……………x………. X

Kb = x2/(0,01-x) = 1,8.10-5 ⇒ x = 4,24.10-4 ⇒ pH = 3,37

b. Phương trình điện ly:

HCl → H+ + Cl-

0,001 0,001

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O+

Ban đầu: 0,01……………………….0,001

Điện ly: x………………….x………x

Sau năng lượng điện ly: 0,01-x…………… x………x+0,001

Kb = x(x+0,001)/(0,01-x) = 1,8.10-5 ⇒ x = 3,69.10-4 ⇒ pH = 3,43

Bài 2: dung dịch A cất NH3 0,1M với NaOH 0,1M. Tính pH của hỗn hợp biết Kb của NH3 = 1,75.10-5.

Hướng dẫn:

NaOH → Na+ + OH-

0,1 0,1

NH3 + H2O ⇔ NH4+ + OH-

Ban đầu: 0,1 0,1

Điện ly: x x x

Sau năng lượng điện ly: 0,1- x x x+0,1

Kb = x(0,1+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-3 ⇒ pOH = 4,76 ⇒ pH = 9,24

Bài 3: Tính pH của dd NH3 0,1M, biết Kb của NH3 = 1,8.10-5 và bỏ qua sự phân li của nước

Hướng dẫn:

Kb = x2/(0,1-x) = 1,8.10-5 ⇒ x = 1,34.10-3 ⇒ pOH = 2,87

⇒ pH = 11,13

Bài 4: Tính pH của dd CH3COONa 0,5M; biết Kb của CH3COO- = 5,71.10-10 và làm lơ sự phân li của nước

Hướng dẫn:

Ka = x2/(0,5-x) = 5,71.10-10 ⇒ x = 1,68.10-5 ⇒ pOH = 4,77

⇒ pH = 9,23

Bài 5: mang lại dd hh X gồm HCl 0,01 M với CH3COOH 0,1M. Biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5 và bỏ lỡ sự phân li của nước. Giá trị pH của dd X là:

Hướng dẫn:

Ka = x(0,01+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-5 ⇒ pH = 1,99

Bài 6: mang đến dd hh X bao gồm CH3COOH 0,1M cùng CH3COONa 0,1M. Biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5 và làm lơ sự phân li của nước. Cực hiếm pH của dd X là:

Hướng dẫn:

Ka = x(0,1+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-5 ⇒ pH = 4,76

c. Việc về trộn loãng, pha trộn dung dịch các chất năng lượng điện ly để đã có được pH định trước.

Phương pháp

-Tính số mol axit, bazo

-Viết phương trình điện li

-Tính tổng số mol H+, OH-

-Viết phương trình làm phản ứng trung hòa - nhân chính

-Xác định môi trường của dung dịch phụ thuộc vào pH ⇒ coi xét mol axit tốt bazơ dư ⇒ tìm những giá trị mà câu hỏi yêu cầu.

Chú ý: Vdd sau thời điểm trộn = Vaxit + Vbazo

Ví dụ minh họa

Bài 1: Trộn 3 dung dịch H2SO4 0,1M ; HNO3 0,2M ; HCl 0,3M với thể tích cân nhau thu được dung dịch A. Mang 300 ml dung dịch A chức năng với dung dịch B gồm NaOH 0,2M với Ba(OH)2 0,1M. Tính thể tích hỗn hợp B cần dùng để làm sau khi phản ứng chấm dứt thu được dung dịch tất cả pH = 1. Coi Ba(OH)2 với H2SO4 phân li hoàn toàn ở 2 nấc.

Hướng dẫn:

Sau lúc trộn 3 dung dịch axit hoàn toàn có thể tích đều nhau ta nhận được nồng độ mới của 3 axit là: CM(HCl) = 0,1 M; CM(HNO3) = 0,2/3; CM(H2SO4) = 0,1/3. Vào 300 ml dung dịch A: nHCl = 0,03 mol; nH2SO4 = 0,01 mol; nHNO3 = 0,02 mol

Phương trình điện ly:

H2SO4 → 2H+ + SO42-

0,01……. 0,02

HNO3 → H+ + NO3-

0,02 ….. 0,02

HCl → H+ + Cl-

0,03… 0,03

Tổng mol H+ là nH+ = 0,07 mol

Gọi x là thể tích của dung dịch B bắt buộc dung.

nNaOH = 0,2x; nBa(OH)2 = 0,1x

Phương trình điện ly:

NaOH → Na+ + OH-

0,2x……………..0,2x

Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH-

0,1x……………….0,2x

Tổng số mol OH- là: nOH- = 0,4x

Ta có: H+ + OH- → H2O (Sau bội phản ứng pH =1 ⇒ dư axit)

Ban đầu 0,07……0,4x

Pư 0,4x……0,4x

Sau pư 0,07-0,4x….0

(0,07-0,4x)/(x+0,3) = 0,1 ⇒ x= 0,08 lít

Bài 2: Trộn 100 ml dung dịch tất cả pH =1 gồm HCl với HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH nồng độ a(mol/l) thu được 200 ml hỗn hợp A có pH = 12.

a. Tính a

b. Trộn loãng dung dịch A từng nào lần nhằm thu được pH = 11

Hướng dẫn:

a. NH+ = 0,01 mol; nOH- = 0,1a mol

Ta có: H+ + OH- → H2O (Sau phản nghịch ứng pH =12 ⇒ dư bazo)

Ban đầu 0,01……0,1a

Pư 0,01……0,01

Sau pư 0….….0,01-0,1a

(0,01-0,1a)/(0,1+0,1) = 0,01 ⇒ a= 0,08 lít

b. Số mol NaOH dư : nOH- = 0,002 mol

Gọi x là thể tích nước thêm vào.

Dung dịch sau pha loãng gồm pH = 10 ⇒ 0,002/(0,2+x) = 0,001 ⇒ x = 1,8

Vậy cần phải pha loãng 10 lần.

Bài 3: Tính phần trăm thể tích khi dung dịch HCl tất cả pH = 1 cùng dung dịch HCl pH = 4 cần dùng làm pha trộn thành dung dịch tất cả pH = 3.

Hướng dẫn:

Đáp án: 1/110

Bài 4: mang đến 100 ml dd hh có Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M cùng với V ml dd hh bao gồm H2SO4 0,0375M với HCl 0,0125M thu được dd tất cả pH = 2 . Cực hiếm V là:

Hướng dẫn:

nOH- = 0,03 mol; nH+ = 0,0875 V

Dung dịch sau khoản thời gian trộn pH = 2 → môi trường thiên nhiên axit .

(0,0875V-0,03)/(0,1+V) = 10-2 → V = 0,4 lit

Bài 5: Trộn 300 ml dd hh tất cả H2SO4 0,1M với HCl 0,15M cùng với V ml dd hh gồm NaOH 0,3M cùng Ba(OH)2 0,1M, thu được dd X bao gồm pH = 12. Quý hiếm của V là:

Hướng dẫn:

nOH- = 0,5.V mol; nH+ = 0,0645 V

Dung dịch sau khi trộn pH = 12 → môi trường xung quanh bazo.

(0,5V – 0,0645)/(0,3+V) = 10-2 → V = 0,15 lit

B. Bài bác tập trắc nghiệm

Bài 1: Câu làm sao sai khi nói về pH và pOH của hỗn hợp ?

A. pH = lg B. pH + pOH = 14

C. . = 10-14 D. = 10-a ⇔ pH = a

Bài 2: dung dịch H2SO4 0,10 M gồm

A. pH = 1 B. pH 1 D. > 2,0M

Bài 3: pH của các thành phần hỗn hợp dung dịch HCl 0,005M và H2SO4 0,0025M là:

A. 2 B. 3 C. 4 D. 12

Bài 4: pH của dung dịch Ba(OH)2 0,05M là.

A. 13 B. 12 C. 1 D. 11

Bài 5: Cần từng nào gam NaOH nhằm pha chế 250ml dd có pH = 10

A. 0,1 gam B. 0,01 gam C. 0,001 gam D. 0,0001 gam

Bài 6: Số ml hỗn hợp NaOH có pH = 12 đề nghị để trung hoà 10ml hỗn hợp HCl bao gồm pH = một là

A. 12ml B. 10ml C.

Xem thêm: Người Lớn Ngủ Bao Nhiêu Tiếng Là Đủ ? Ngủ Đủ Nhưng Vẫn Buồn Ngủ, Mệt Mỏi Có Sao Không

100ml D. 1ml.

Bài 7: Trộn 200 ml dung dịch gồm HCl 0,1M với H2SO4 0,15M cùng với 300 ml dung dịch Ba(OH)2 nồng độ aM, chiếm được m gam kết tủa và 500 ml dung dịch bao gồm pH = 1. Giá trị của a với m lần lượt là

A.0,15 cùng 2,330 B. 0,10 và 6,990.

C.0,10 cùng 4,660 D. 0.05 cùng 3,495

Bài 8: mang lại 300 ml dung dịch đựng H2SO4 0,1M, HNO3 0,2M với HCl 0,3M công dụng với V ml hỗn hợp NaOH 0,2 M với KOH 0,29M nhận được dung dịch gồm pH = 2. Cực hiếm của V là

A. 134. B. 147. C. 114. D. 169.

Bài 9: cha dung dịch axit sau có cùng nồng độ mol: HCl, H2SO4, CH3COOH. Cực hiếm pH của chúng tăng theo sản phẩm công nghệ tự là

A. HCl, H2SO4, CH3COOH. B. CH3COOH, HCl, H2SO4.

C. H2SO4, HCl, CH3COOH. D. HCl, CH3COOH, H2SO4.

Bài 10: dung dịch CH3COOH 0,1M gồm pH = a với dung dịch HCl 0,1M có pH = b. Phát biểu và đúng là

A. a B. a > b = 1. C. a = b = 1. D. a = b > 1.

Bài 12: Tính pH của dd CH3COOH 0,2M, biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5 và bỏ qua mất sự phân li của nước

A. 5,46 B. 4,76 C. 2,73 D. 0,7

Bài 13: mang lại dd hh X tất cả HF 0,09M với KF 0,08M. Biết Ka của HF = 6,5.10-5, làm lơ sự phân li của nước. Cực hiếm pH của dd X là:

A. 1,1 B. 4,2 C. 2,5 D. 0,8

Bài 14: lúc pha loãng dung dịch axit HCl có pH = a ta thu được dung dịch mới có

A.pH > a B. pH = a C. pH B.10 C.100 D.1000.

Bài 16: Trộn V1 lít hỗn hợp axit dũng mạnh (pH = 5) với V2 lít kiềm mạnh khỏe (pH = 9) theo tỉ trọng thể tích nào tiếp sau đây để chiếm được dung dịch bao gồm pH = 6

*

Bài 17: Trộn V1 lit dung dịch H2SO4 tất cả pH = 3 với V2 lit dung dịch NaOH tất cả pH = 12 để được dung dịch gồm pH = 11, thì phần trăm V1: V2 có giá trị nào?

A. 9:11 B. 11:9 C.

Xem thêm: Các Loại Tivi Công Nghệ Cao 'Chết' Vì Không Khả Dụng

9:2 D. 2:9

Dạng 1: Bài tập triết lý về sự năng lượng điện li, hóa học điện li, viết phương trình điện li Dạng 2: Phương pháp bảo toàn năng lượng điện tích Dạng 4: Các dạng bài tập về sự việc điện li Dạng 5: Dạng bài xích tập phản bội ứng đàm phán ion trong dung dịch Dạng 6: Phản ứng thủy phân muối 100 câu trắc nghiệm Sự năng lượng điện li bao gồm lời giải cụ thể (cơ phiên bản – phần 1)

Giới thiệu kênh Youtube VietJack


Ngân mặt hàng trắc nghiệm lớp 11 tại 1art.vn

Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 tất cả đáp án rộng 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 có đáp án bỏ ra tiếtGần 40.000 câu trắc nghiệm đồ dùng lý 11 có đáp ánKho trắc nghiệm các môn khác